Zamówienie Nr 5/2013 z dnia 2013-05-20 - Zapytanie ofertowe nr 5/2013na usługę prawną w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 5/2013 na usługę prawną w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 5/2013
Data wydania 2013-05-20

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2013

na usługę prawną

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest obsługa prawna projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.

Pod pojęciem tym należy rozumieć świadczenie stałej pomocy prawnej polegającej na:

- udzielaniu bieżących porad i konsultacji prawnych w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie lub pocztą elektroniczną,

- sporządzanie opinii prawnych,

- opracowaniu projektów umów, pism i innych dokumentów,

- opiniowaniu projektów porozumień,

- opiniowaniu dokumentacji przygotowanej w oparciu o ustawę Pzp

- innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługą prawną w zakresie realizacji projektu

Ilość czasu związana z obsługą projektu powinna zapewniać terminowe i rzetelne wykonanie obowiązków. Konsultacje z Zamawiającym w jego siedzibie będą miały miejsce nie częściej niż raz w tygodniu.

Istnieje możliwość zapoznania się z zadaniami planowanymi w projekcie na stronie internetowej http://www.powiat.hajnowka.pl/node/5521

IV. Termin realizacji zamówienia:

Usługa prawna będzie realizowana w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy: 01.06.2013 r.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie potwierdzające możliwość prowadzenia usługi prawnej.

2. Oświadczenie potwierdzające trzyletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi.

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:


 

1. Wykonawca sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.

2. Wykonawca powinien obliczyć cenę brutto za realizację usługi w przeliczeniu za 1 miesiąc kalendarzowy oraz kwotę całkowitą brutto za okres 10 miesięcy wykonywania usługi.

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

5. W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena – 100%.


 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać do dnia 28 maja 2013 r. do godz.15.00 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1. Liczy się data wpływu do Starostwa.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Lucyna Lewczuk, tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl


 

VIII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marta Grzelak Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-05-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-05-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-05-20