Zamówienie Nr 169208 - 2014 z dnia 2014-05-20 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zamówienia nr 145708.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zamówienia nr 145708.
Numer 169208 - 2014
Data wydania 2014-05-20

Ogłoszenie powiązane:


Ogłoszenie nr 145708-2014 z dnia 2014-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Kompleksowa usługa polegająca na organizacji udziału i reprezentowaniu Zamawiającego na imprezach o charakterze targowo-wystawienniczo-promocyjnym w roku 2014 zwanych dalej wydarzeniem promocyjnym: Pakiet 1: Wydarzenie promocyjne...
Termin składania ofert: 2014-05-08


 

Hajnówka: Kompleksowa usługa polegająca na organizacji udziału i reprezentowaniu Zamawiającego w imprezach o charakterze targowo-wystawienniczo-promocyjnym realizowana w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej
Numer ogłoszenia: 169208 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145708 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa polegająca na organizacji udziału i reprezentowaniu Zamawiającego w imprezach o charakterze targowo-wystawienniczo-promocyjnym realizowana w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowa usługa polegająca na organizacji udziału i reprezentowaniu Zamawiającego na imprezach o charakterze targowo-wystawienniczo-promocyjnym w roku 2014 zwanych dalej wydarzeniem promocyjnym: Pakiet 1: Wydarzenie promocyjne organizowane na Starym Mieście w Lublinie w dniach 16-18 maja. Pakiet II: 1.Wydarzenie promujące formy aktywności wodnej odbywające się nad brzegiem Wisły w Warszawie w dniu 24 maja, 2.Festyn ekologiczny z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony środowiska organizowany na Rynku Kościuszki w Białymstoku w dniu 7 czerwca, 3.Wydarzenie promocyjne z okazji Zielonych Świątek organizowane w Skansenie w Jurowcach w dniu 8 czerwca, 4.Wydarzenie promujące folklor i kulturowe dziedzictwo ludowe w Hajnówce w dniu 13 lipca, 5.Wydarzenie promocyjne odbywające się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w dniu 10 sierpnia, 6.Wydarzenie promocyjne organizowane na Starym Rynku w Poznaniu w dniach 15-17 sierpnia, 7.Targi turystyczne odbywające się w Krakowie w dniach 26-28 września. Celem prezentacji na wydarzeniach promocyjnych jest wzrost zainteresowania regionem jako miejscem aktywnego wypoczynku i turystyki przyrodniczej. Zachęcenie turystów do turystyki przyrodniczej wiąże się z profitami dla całego obszaru, ponieważ będą oni korzystać także z pozostałych atrakcji znajdujących się na jego terenie. Istotnym elementem jest promocja produktów turystycznych Regionu Puszczy Białowieskiej, która wpłynie na kształtowanie wizerunku Powiatu Hajnowskiego jako miejsca propagującego aktywny wypoczynek. Działania promocyjne obejmować będą przede wszystkim produkty turystyki aktywnej na obszarach cennych przyrodniczo, turystyki krajoznawczej, na obszarach wiejskich oraz dziedzictwo kulturowe regionu. Rzeczowy zakres prac zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, stanowiący opis przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.60.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wydarzenie promocyjne organizowane na Starym Mieście w Lublinie w dniach 16-18 maja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne JUNIOR Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski, ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 10000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10000,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wydarzenia o charakterze targowo-wystawienniczo-promocyjnym 1-7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne JUNIOR Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski, ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45103,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 39970,00

  • Oferta z najniższą ceną: 39970,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39970,00

  • Waluta: PLN.

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-05-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-05-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-05-20