Zamówienie Nr 175861 - 2012 z dnia 2012-08-20 - Hajnówka: Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł Hajnówka: Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Numer 175861 - 2012
Data wydania 2012-08-20

Hajnówka: Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143530 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych. Numer sprawy:IPBU.03.01.00-20-068/10-00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.20.00.00-5, 39.70.00.00-9, 39.00.00.00-2, 22.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Modernizacja infrastriuktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TOBO Datczuk Sp. J., Kuriany 104, 15-589 Kuriany, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99833,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 77621,61

 • Oferta z najniższą ceną: 77621,61 / Oferta z najwyższą ceną: 94748,43

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia szkół CEZAS Sp. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29680,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27497,88

 • Oferta z najniższą ceną: 27497,88 / Oferta z najwyższą ceną: 27798,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47500,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36837,00

 • Oferta z najniższą ceną: 36837,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36837,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12709,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14956,80

 • Oferta z najniższą ceną: 14956,80 / Oferta z najwyższą ceną: 18838,67

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTI Łukasz Wądołkowski, ul. Dolna 23, 15-641 Białystok-Klepacze, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10950,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19590,89

 • Oferta z najniższą ceną: 19590,89 / Oferta z najwyższą ceną: 21549,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3378,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6174,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6174,60 / Oferta z najwyższą ceną: 6174,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 33777,03

 • Oferta z najniższą ceną: 33777,03 / Oferta z najwyższą ceną: 33777,03

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTI Łukasz Wądołkowski, ul. Dolna 23, 15-641 Białystok-Klepacze, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18427,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10849,22

 • Oferta z najniższą ceną: 10849,22 / Oferta z najwyższą ceną: 15744,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14996,16

 • Oferta z najniższą ceną: 14996,16 / Oferta z najwyższą ceną: 15522,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 608,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 532,44

 • Oferta z najniższą ceną: 532,44 / Oferta z najwyższą ceną: 532,44

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Moje Bambino Sp. zo.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32810,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19631,33

 • Oferta z najniższą ceną: 19631,33 / Oferta z najwyższą ceną: 19631,33

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2163,50

 • Oferta z najniższą ceną: 2163,50 / Oferta z najwyższą ceną: 2163,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CEZAS p. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22550,82

 • Oferta z najniższą ceną: 22550,82 / Oferta z najwyższą ceną: 22550,82

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Moje Bambino Sp. zo.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40121,78

 • Oferta z najniższą ceną: 40121,78 / Oferta z najwyższą ceną: 40121,78

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia szkół CEZAS Sp. zo.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43645,32

 • Oferta z najniższą ceną: 43645,32 / Oferta z najwyższą ceną: 43645,32

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4261,95

 • Oferta z najniższą ceną: 4261,95 / Oferta z najwyższą ceną: 4612,50

 • Waluta: PLN.Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-08-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-08-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-08-20