Zamówienie Nr ZDP.DT-343/23/08 z dnia 2008-10-20 - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych V

Tytuł Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych V
Numer ZDP.DT-343/23/08
Data wydania 2008-10-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: ZDP.DT-343 / 23 / 08
Rodzaj zamówienia: dostawy

1.Nazwa i adres zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka
tel. :  (0-85) 683-20-01, fax :  (0-85) 683-27-51
e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

2.Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:
www.powiat.hajnowka.pl
 
4.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
44.11.30.00-5  - drogowe materiały konstrukcyjne
b) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę betonowych prefabrykatów drogowych V”

Zadanie 1 - „Wymiana krawężników we wsi Stawiszcze (dr. pow. Nr 1779B)”
Lp. Wyszczególnienie prefabrykatów Jm Ilość
jednost.
1. Krawężnik drogowy betonowy 15x30 koloru szarego mb 960
2. Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22 koloru szarego mb 228
3. Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - prawy szt. 52
4. Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - lewy szt. 52

Warunki zamówienia:
- Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia na koszt własny na placu zamawiającego w miejscowości Stawiszcze,
- o terminach dostaw Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem,
- dostarczane materiały powinny spełniać wymogi techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach,
- do każdej dostarczonej partii Wykonawca dołączy deklarację zgodności na zgodność ze specyfikacją techniczną wyrobu (Polska Norma, aprobata techniczna) poszczególnych asortymentów.

Zadanie 2 - „Remont chodnika we wsi Lewkowo Nowe (dr. pow. Nr 1635B)”

Lp. Wyszczególnienie prefabrykatów Jm Ilość
jednost.
1. Krawężnik drogowy betonowy 15x30 koloru szarego mb 348
2. Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22 koloru szarego mb 72
3. Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - prawy szt. 14
4. Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - lewy szt. 14
5. Kostka brukowa betonowa typu POLBRUK grubości 6 cm koloru szarego - cegła m2 302

Warunki zamówienia:
- Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia na koszt własny na placu zamawiającego w miejscowości Lewkowo Nowe,
- o terminach dostaw Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem
- dostarczane materiały powinny spełniać wymogi techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach,
- do każdej dostarczonej partii Wykonawca dołączy deklarację zgodności na zgodność ze specyfikacją techniczną wyrobu (Polska Norma, aprobata techniczna) poszczególnych asortymentów.
c) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. – liczba części 2

5.Informacje o możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6.Termin wykonania zamówienia:
20 dni od dnia podpisania umowy

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
c) udzielą na dostarczone materiały gwarancji na okres minimum 36 miesięcy

8.Informacje na temat wadium.
Nie jest wymagane.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%

10.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 28 października 2008 roku o godz. 9.55
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 października 2008 roku o godz. 10.00

11.Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Nie dotyczy.

13.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.

14.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się.

15.Informacja o ogłoszeniu w BZP
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-10-2008 roku pod numerem 275043-2008

Hajnówka, dn. 20-10-2008 r.


Kierownik Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce

Tadeusz Stankiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2008-10-20

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2008-10-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2008-11-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2008-10-20