Zamówienie Nr 357658 z dnia 2009-11-20 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zima II

Tytuł ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zima II
Numer 357658
Data wydania 2009-11-20

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 357658-2009 z dnia 2009-10-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010- II, polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej wg V. standardu zimowego utrzymania. Zamówienie obejmuje:…
Termin składania ofert: 2009-10-22

 Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010 - II.
Numer ogłoszenia: 392196 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 357658 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010 - II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010- II, polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej wg V. standardu zimowego utrzymania. Zamówienie obejmuje: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w zakresie odśnieżania dróg oraz zwalczania gołoledzi z zastosowaniem 20 % mieszanki piaskowo - solnej Uwzględniając wyjątkową specyfikę usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg tj. duży obszar działania jak również dotychczasowe doświadczenia, Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania (części). Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług obejmujących całość przedmiotu zamówienia lub część jak również zawarcie umów na poszczególne pojedyncze jednostki sprzętowe. Wykaz poszczególnych zadań: Zadanie 1 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych przy użyciu własnych nośników z piaskarką i z pługami w ilości jak niżej: - ciągniki rolnicze (własność Wykonawcy) (pługi Wykonawcy) - 2 jednostki - samochody ciężarowe. typu Jelcz, Star, i inne z własnymi pługami - 1 jednostka, - koparko - ładowarki - 1 jednostka, - ciągniki rolnicze z doczepną piaskarką i pługiem - 1 jednostka. Zadanie 2 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych przy użyciu własnych nośników z piaskarką i z pługami w ilości jak niżej: - ciągniki rolnicze (własność Wykonawcy) (pługi Wykonawcy) - 2 jednostki, - koparko - ładowarki - 1 jednostka, - ciągniki rolnicze z doczepną piaskarką i pługiem - 1 jednostka. Zadanie 3. Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg powiatowych przy użyciu własnych nośników z pługami w ilości jak niżej: - równiarki drogowe Wykonawcy ( pług skośny Wykonawcy ) - 3 jednostki, - ładowarka dużej pojemności (własność Wykonawcy ) (pług klinowy Wykonawcy) - 2 jednostki, - samochody ciężarowe. typu Jelcz, Star, Kamaz i inne ( własność Wykonawcy ) ( pług kilnowy Wykonawcy) - 5 jednostek, - ciągniki rolnicze (własność Wykonawcy) (pługi Wykonawcy)- 5 jednostki, - spycharki - 2 jednostki. Ze względu na sytuację sprzętową w powiecie w celu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów częściowych z właścicielami pojedynczych jednostek sprzętowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilościowych sprzętu zaoferowanego przez Wykonawców. Przy kalkulacji ceny jednostkowej pracy sprzętu należy założyć, że dana jednostka sprzętowa będzie świadczyć usługi w okresie zimy 2009/2010 w ilości ok. 80 godzin. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania na drogi na terenie całego powiatu hajnowskiego, co oznacza, że jednostki sprzętowe wykazane w ofercie nie są przyporządkowane terenowi jednej gminy i mogą być wyznaczone do pracy również na innych odcinkach na terenie powiatu. Na jednym odcinku drogi mogą więc pracować różni Wykonawcy...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 148293.03 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urząd Gminy Czeremcha 17-240 Czeremcha Ul. Dubois 14, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 35574.67

 • Oferta z najniższą ceną: 35574.67 oferta z najwyższą ceną: 35574.67

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 28942.62

 • Oferta z najniższą ceną: 28942.62 oferta z najwyższą ceną: 28942.62

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stolarstwo i Tartacznictwo Jarosław Simoniuk, Orzeszkowo 144, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 6139.34

 • Oferta z najniższą ceną: 6139.34 oferta z najwyższą ceną: 28135.74

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe - Krajowe Paweł Danielewski, ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 28135.74

 • Oferta z najniższą ceną: 6139.34 oferta z najwyższą ceną: 28135.74

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU Wiera Kiryluk, Ul. Bielska 47, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 24855.58

 • Oferta z najniższą ceną: 6139.34 oferta z najwyższą ceną: 28135.74

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski, ul. Kacza 7, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 24645.08

 • Oferta z najniższą ceną: 6139.34 oferta z najwyższą ceną: 28135.74

 • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-11-20

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-11-20

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-11-20