Zamówienie Nr ZDP.DT.272.11.2011 z dnia 2011-11-20 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2011/2012- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Tytuł Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2011/2012- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Numer ZDP.DT.272.11.2011
Data wydania 2011-11-20

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.11.2011 z dnia 2011.10.20 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2011/2012

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 344392-2011 z dnia 2011-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego, pługami Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany: 1. w załączniku Nr 8 do SIWZ - Instrukcja dla...
Termin
składania ofert: 2011-11-03

Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2011/2012.
Numer ogłoszenia: 404938 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344392 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2011/2012..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego, pługami Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany: 1. w załączniku Nr 8 do SIWZ - Instrukcja dla oferentów, 2. w załączniku Nr 9. Szczegółowe Specyfikacjach Technicznych W cenie świadczonej usługi należy ująć wszystkie koszty jakie mogą wystąpić podczas jej wykonania (koszt przejazdu, dojazdu, dostosowane pojazdów do odśnieżania i inne koszty jakie mogą wystapić. Zapłata za wykonaną usługę będzie dokonywana za faktyczny czas odśnieżania drogi powiatowej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U Transkop Usługi Transportowe i Koparką Żwir-Piasek Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski , kraj/woj. podlaskie.

 • Adam Korch, Witowo 28 B, 17-204 Dubicze Cerkiewne, kraj/woj. podlaskie.

 • Stolarstwo i Tartacznictwo Jarosław Simoniuk, Orzeszkowo 144, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

 • Gospodarstwo Rolne Roman Jarosław Leszczyński, Hoźna 17, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.

 • Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o., ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

 • Jan Kraśko, Pasieczniki Duże 25, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

 • Niwel Marek Lewczuk, ul. Szkolna 1 a, 16-060 Zabłudów, kraj/woj. podlaskie.

 • Usługi Transportowe-Krajowe Paweł Danilewski, ul. Siewna, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 150012,60

 • Oferta z najniższą ceną: 150012,60 / Oferta z najwyższą ceną: 84240,00

 • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-12-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-12-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-12-01