Zamówienie Nr 531792 - 2013 z dnia 2013-12-20 - Hajnówka: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Hajnówka: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 531792 - 2013
Data wydania 2013-12-20

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 487392-2013 z dnia 2013-11-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku. Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzeniem...
Termin składania ofert: 2013-12-05


Hajnówka: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 531792 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 487392 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2014 roku. Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1058), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz.1851 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30). Paliwa muszą być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia do przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Zadanie 1: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PRONAR Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22356,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24426,00
Oferta z najniższą ceną: 24426,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24426,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Zadanie 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PRONAR Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 233760,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 254880,00
Oferta z najniższą ceną: 254880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 254880,00
Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 55800,00
Oferta z najniższą ceną: 55800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55800,00
Waluta: PLN.
Część NR: 4  
Nazwa: Zadanie 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PRONAR Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3248,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3598,00
Oferta z najniższą ceną: 3598,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3598,00
Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-12-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-12-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-12-20