Zamówienie Nr DT/PG/5111-1/16 z dnia 2016-01-21 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza sprzedaż drewna opałowego z wiatrołomów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej, składowanych na placu tut. Zarządu.

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza sprzedaż drewna opałowego z wiatrołomów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej, składowanych na placu tut. Zarządu.
Numer DT/PG/5111-1/16
Data wydania 2016-01-21

Hajnówka, dnia 21.01.2016 r.

DT/PG/5111-1/16

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (85) 683-20-01 / (85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

Ogłasza sprzedaż drewna opałowego z wiatrołomów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej, składowanych na placu tut. Zarządu.

 

Sprzedaż drewna została ujęta w jednym zadaniu – Zadanie nr 1, które dotyczy sprzedaży  całości zgromadzonego w 4 stosach drewna o łącznej masie około 72,39 m3 za cenę wywoławczą 5284,47 zł netto. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Gatunkami drzew wchodzącymi w skład wiatrołomów są: brzoza, wierzba, topola, topola osika, dąb. Masa drewna ułożonego w stosy wynosi: stos nr 1 - 17,16 m3, stos nr 2 - 3,86 m3, stos nr 3 - 16,27 m3, stos nr 4 - 35,10 m3

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 – 528,45 w terminie do dnia
01.02.2016 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. do dnia 01.02.2016r. do godz. 1500 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: 53,00 zł lub jego wielokrotność. Warunki przystąpienia do sprzedaży drewna opałowego zostały określone w Regulaminie aukcji - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 1.

Termin przeprowadzenia aukcji: 02.02.2016 r. godz. 900.

Dokumenty dotyczące sprzedaży drewna opałowego można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 5 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.

 

Załączniki:

1. Regulamin aukcji na sprzedaż drzew,

2. Wzór umowy.

Zatwierdził:

KIEROWNIK Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

inż. Karystyna Miszczuk

Sporządził: 

Sporządził:

 SPECJALISTA                          

d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego

utrzymania zadrzewienia

uzgadniania dokumentacji

Paweł Grygoruk                            

                          

                                    

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Grygoruk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-01-21

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-01-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-01-21