Zamówienie Nr DT. 3410.4.2012 z dnia 2012-03-21 - Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU.

Tytuł Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU.
Numer DT. 3410.4.2012
Data wydania 2012-03-21

 

Postępowanie Nr DT. 3410.4.2012 z dnia 21.03.2012 - Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU.

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat.hajnowka.pl

 

Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU.
Numer ogłoszenia: 87424 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU do powierzchniowych utrwaleń w ilości łącznej 339,00 tony, sukcesywnie dostarczanej do siedziby Zamawiającego. 1. Wymagania dotyczące materiału. a) Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. b). Wykonawca powinien posiadać ważną deklarację zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja asfaltowa odpowiada określonym normom jakie stawia Polska Norma PN-EN 13808:2010. Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, na zaoferowany wyrób (emulsję). c) Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela ZDP. d) Wykonawca dostarczy wraz z dokumentem WZ, oznakowanie CE dla danej partii wyrobu e) Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym. Należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. f) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 raz w miesiącu po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 20 dni od daty wpływu jej do siedziby PZD w Hajnówce. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w dostaw w zależności od potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą . W razie zmniejszenia ilości dostaw pobranej emulsji, nie może być to podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 2. Warunki dostaw. Dostawa do siedziby Zamawiającego: Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul Bielska 41. 3. Warunki zamówienia: a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia cysternami samochodowymi na plac zamawiającego Hajnówka ul Bielska 41 do zbiornika stacjonarnego na emulsję o pojemności 24 tony, b) o terminach dostaw Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem, c) emulsja C 68 B3 PU powinna spełniać wymagania zgodne z wymaganiami dla emulsji d) kationowych Załączniku krajowym NA do Polskiej Normy PN-EN 13 808. e) oferowana emulsja powinna być przydatna do wykonania pojedynczych i wielokrotnych powierzchniowych utrwaleń oraz odpowiadać wymaganiom higienicznym, f) do każdej dostarczonej partii Wykonawca dołączy deklarację zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja odpowiada określonym normom jakie stawia Polska norma PN-EN 13808:2010. g) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 razy w miesiącu po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury, która zostanie opłacona w ciągu nie później niż 20 dni od daty wpłynięcia jej do siedziby ZDP w Hajnówce..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 6 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 1 . zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, 2. zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-03-21

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-03-21

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-03-21