Zamówienie Nr GK.343-1/10 z dnia 2010-04-21 - Hajnówka: Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej dla powiatu hajnowskiego z układu współrzędnych 1965(2) do układu `2000(24)`

Tytuł Hajnówka: Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej dla powiatu hajnowskiego z układu współrzędnych 1965(2) do układu `2000(24)`
Numer GK.343-1/10
Data wydania 2010-04-21

Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej dla powiatu hajnowskiego z układu współrzędnych 1965(2) do układu `2000(24)

Data zamieszczenia: 21.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe  w Hajnówce,

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

woj. podlaskie

tel. (85)  682 93 77, faks (85) 682 42 20

e-mail: geodezja@powiat.hajnowka.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej  dla obszaru powiatu hajnowskiego z układu 1965(2) do układu 2000(24)
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych związanych z przeliczeniem współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej z układu współrzędnych, oznaczonego symbolem `1965`(2)  do `2000`(24).
2. Zakres prac obejmuje teren około 162 353 ha:53 punkty  poziomej osnowy geodezyjnej I klasy, 185  punktów osnowy II klasy, 3900 punktów osnowy III klasy.26000 punktów osnowy pomiarowej. W ramach prac Wykonawca będzie musiał wykonać:
a) przeliczenie współrzędnych punktów poziomej osnowy III klasy w PUWG `1965` do `2000` metodą ścisłego wyrównania sieci;
b) przeliczenie współrzędnych pozostałych punktów osnowy III klasy dla których brak dzienników obserwacji oraz osnowy pomiarowej z PUWG `1965` do `2000` metodą transformacji.
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, a w szczególności zgodnie z Warunkami technicznymi przeliczenia współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej z układu współrzędnych prostokątnych płaskich `1965` do układu `2000` dla powiatu hajnowskiego
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.33.00.00 - Różne usługi inżynieryjne
71.35.50.00 - Usługi pomiarowe
72.31.00.00 - Usługi przetwarzania danych.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie  15 pażdziernika 2010r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Za spełniających wyżej wymieniony warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2  usług  polegających  na przeliczeniu współrzędnych osnów z układu 1965 na układ 2000.o ilości punktów około 3 000 sztuk każda z usług.
•    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Za spełniających wyżej wymieniony warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają licencję dla systemu Bank osnów GEOBID -Katowice

•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Za spełniających wyżej wymieniony warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
 zapewnią przynajmniej jedną osobę, posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 3 lub w zakresie 1 i ukończone studia podyplomowe z zakresu geodezji wyższej albo geodezji numerycznej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•   
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


•    wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:
1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl(Zakładka BIP)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 29 (I piętro)Starostwa Powiatowego w Hajnówce  przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce) - druk nieodpłatny,lub  za zaliczeniem pocztowym (przesyłka pobraniowa - koszty przesyłki ponosi Wykonawca).a także  faksem lub e-mailem za potwierdzeniem

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 10:00, miejsce: wyłącznie pokój nr 19 mieszczący się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1 ,17-200 Hajnówka (Sekretariat Starostwa Powiatu Hajnowskiego)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie l, faksem - wyłącznie na numer faksu  85 682 42 20 lub e-mailem na adres geodezja@powiat.hajnowka.pl  , z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Konstanty Wawreszuk - Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2010-04-21

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2010-05-04

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2010-04-21