Zamówienie Nr ZSZ.362.01.11 z dnia 2011-06-21 - Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności

Tytuł Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności
Numer ZSZ.362.01.11
Data wydania 2011-06-21

Hajnówka 21.06.2011 r.

 

 

Nr sprawy: ZSZ.362.01.11

Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej
w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności

 

Treść przetargu

I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. NAZWA i ADRES: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce , ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. (85) 682 20 71

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna jst.

 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej
w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni oraz stołówki Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki na następujących zasadach:

 1. codzienne przygotowanie (zgodnie z normami żywieniowymi) i wydawanie obiadów dla żywienia zbiorowego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
  w Hajnówce, od godziny 13
  10 do godziny 1500, z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron. Orientacyjna ilość codziennie wydawanych obiadów wynosi 230 szt. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie, co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków,

 2. koszt jednego pełnowartościowego obiadu dla ucznia może wynosić maksymalnie 4,00 zł (bez VAT – posiłki dla uczniów są zwolnienie z podatku VAT),

 3. koszt obiadów dla nauczycieli, pracowników i osób innych wg własnej kalkulacji,

 4. dla osób innych niż uczniowie objętych Programem - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - cena posiłku nie będzie wyższa niż wyżej ustalona - lit. b,

 5. minimalna miesięczna stawka czynszu nie może być niższa niż 200,00 zł brutto,

 6. utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb,

 7. udostępnienie stołówki na zorganizowanie szkolnych imprez okolicznościowych,

 8. zabezpieczenie obsługi gastronomicznej podczas szkolnych uroczystości okolicznościowych, obozów sportowych, kolonii, zgłaszanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, za dodatkową opłatą, regulowaną oddzielną umową,

 9. doposażenia na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i są po jej wygaśnięciu własnością Oferenta),

 10. na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał konserwację, remonty bieżące
  i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń,

 11. na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał niezbędne naprawy i remonty dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

 12. zostanie dokonany rozdział mediów (energia elektryczna, woda, ogrzewanie) pomiędzy szkołą a blokiem kuchennym poprzez instalację podliczników przez uprawnione do tego osoby. Dzierżawca będzie rozliczany za zużycie mediów na podstawie wskazań podliczników. Wywóz nieczystości stałych Najemca zrealizuje we własnym zakresie. Koszt rozdziału mediów pokrywa Dzierżawca,

 13. po zakończeniu umowy nastąpi komisyjny odbiór dzierżawionych przez Oferenta pomieszczeń,

 14. strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem,

 15. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 16. Oferent zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby pracujące
  w kuchni w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce przez cały czas trwania umowy,

 1. Łączna powierzchnia kuchni, stołówki wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi: 295 m2. Wykaz pomieszczeń zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

 2. Szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

 

II.1.4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 15.89.42.10-6, 55.52.31.00-3.

II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

1.09.2011 r. - 31.08. 2014 r.

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1. WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2. ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Zamawiający oceni, czy oferent spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w SIWZ,

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: oferent „spełnia" albo „nie spełnia" poszczególne warunki.

 

III.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Oferent załącza do oferty następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłatami podatków, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

 3. Opis doświadczenia zawodowego.

 4. Przykładowy jadłospis obiadowy; z 5-dniowym harmonogramem składającym się
  z dwóch dań.

 5. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów.

 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

 1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
  i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.

 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie
  z przedstawionym aktem rejestracyjnym lub upoważnieniem.

 3. Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

 

Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych:

 1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

 2. Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie, oferent wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

 3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert, Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.

 

IV. PROCEDURA

IV.1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • cena obiadów – 60%

 • gotowość zatrudnienia pracowników kuchni i stołówki Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce – 40%

IV.3. CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

IV.4. ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w zawartej umowie o zamówienie publiczne zmianę ceny, która może wzrastać co roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony ustawą budżetową

IV.5. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszhajnowka.republika.pl,

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. (85) 682 20 71,

 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego winny być przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przekazywać na adres Zamawiającego lub faksem na podany numer (85) 682 36 75,

 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie,

 5. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

 6. Treść zapytań oraz wyjaśnień zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Oferentom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłanie ich do Oferentów, którzy pobrali SIWZ u Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.

 7. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Oferentów.

 8. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do porozumiewania się z przedstawicielem Wykonawcy:
  - Jerzy Charytoniuk, tel. (85) 682 20 71, w godz. 8
  00 – 1500.

IV.6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Oferenta, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone.

 2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
  w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

 3. Oferta winna być złożona wg wzoru „Formularz ofertowy" stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji oraz dokumenty wymienione w rozdziale III.4. specyfikacji.

 4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Proponuje się, aby oferta zawierała spis treści oraz wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

IV.7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.07.2011 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul 3 Maja 25 w sekretariacie pok. 23.

 2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę winna być zaadresowana na: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka, Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności” - Nie otwierać przed 20.07.2011 r. do godz. 1000.

 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2011 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego
  w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce.

 5. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 6. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmiany w jej treści po upływie terminu składania ofert.

 7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 8. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 9. Zamawiający w trakcie otwarcia ofert odczyta dane oferenta (nazwę, adres, NIP) oraz oferowaną cenę zawartą na formularzu ofertowym.

 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 20.07.2011 r. o godz. 1500, chyba że okoliczności uniemożliwią dokonanie tej czynności, to ogłoszenie nastąpi w dniu następnym o godz. 1500.

 11. Otwarcie ofert jest jawne.

IV.8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
1. Cena obiadów - maksymalna ilość punktów 60 pkt.
2. G
otowość zatrudnienia pracowników kuchni i stołówki Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce - maksymalna ilość punktów 40 pkt.

Sposób oceny ofert:

 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie
  w wyznaczonym terminie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

 2. Kwota odpłatności za jeden obiad – 60%

Propozycja najwyższa (4,00 zł)

------------------------------- x 60 = ilość punktów

Propozycja oferenta

 1. Możliwość zatrudnienia personelu kuchni – 40%

Propozycja oferenta

------------------------------ x 40 = ilość punktów

Stan personelu (4 osoby)

 1. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu z oferentów, którego oferta
  w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i będzie ofertą, która otrzyma największą liczbę punktów(ilość punktów z poz. 2 plus ilość punktów z poz. 3).

IV.9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Umowę może podpisać w imieniu oferenta osoba (osoby) upoważniona do reprezentowania oferenta wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. dokumencie notarialnie poświadczonym osoby udzielającej pełnomocnictwa - jeżeli stosowne upoważnienie nie wynika z dokumentów zawartych w ofercie.

 2. Wybrany Oferent zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym
  w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
  z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

 4. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

 5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  - nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
  - wystąpi istotna okoliczność, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 8. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający poda nazwę i adres Oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

 9. W przypadku gdy okaże się, że Oferent, którego oferta zostanie wybrana, przedstawi w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z specyfikacji, zamawiający wybierze następną z pozostałych ofert, która uzyska najkorzystniejszą ocenę, chyba że upłynie termin związania oferty.

IV.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy

IV.11. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

Spis załączników do SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Wykaz pomieszczeń kuchni

 2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wyposażenie kuchni

 3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy

 4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-06-27

Modyfikujący: Justyna Gawryluk

Data modyfikacji: 2011-06-27

Opublikował: Justyna Gawryluk

Data publikacji: 2011-06-27