Zamówienie Nr ZDP. DT.3431-4/10 z dnia 2010-09-21 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer ZDP. DT.3431-4/10
Data wydania 2010-09-21

Hajnówka, dn. 2010-09-21 r.

ZDP. DT.3431-4/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

        Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze od km 0+000 do km 0+637,60 - II etap”.

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo

Drogowo - Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o..

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, tj. zawierała cenę, która była niższa od wartości jaka Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia. Spełniała wymagania jakie zamawiający postawił wykonawcy w przetargu.

W związku z powyższym uznana została za korzystną cenowo.

W prowadzonym postępowaniu nie złożono więcej ofert.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-09-21

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-09-21

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-09-21