Zamówienie Nr 158888 - 2013 z dnia 2013-04-22 - Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 158888 - 2013
Data wydania 2013-04-22

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 97654-2013 z dnia 2013-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych powiatu hajnowskiego wraz z przygotowaniem wniosku oraz niezbędnych załączników do uzyskania decyzji o...
Termin składania ofert: 2013-03-25

Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer ogłoszenia: 158888 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97654 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych powiatu hajnowskiego wraz z przygotowaniem wniosku oraz niezbędnych załączników do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla niżej wymienionych zadań: Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Czeremcha - dr. krajowa Nr 66. Dane do projektowania: - długość ok. 0,350 km ( zakres opracowania: od miejscowości Czeremcha - do istniejącej nawierzchni bitumicznej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 66). - klasa techniczna drogi - L, - kategoria obciążenia ruchem KR2/KR3 -szer. 6,0 m Zakres przebudowy obejmuje: - opracowanie aktualnych map do celów projektowych - przebudowę drogi - rodzaj projektowanej nawierzchni - beton asfaltowy, - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących zjazdów - o ile zajdzie konieczność, , - odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii energetycznych - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami geod. działek i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki i danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania - przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - wykonania na własny koszt podziałów nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy w celu zrealizowania zadania - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz. - pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi mapy, podkłady geodezyjne i inne niezbędne do zrealizowania zadania. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej oraz odcinka ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego w miejscowości Hajnówka wraz z przejazdem kolejowym PKP i niezbędną infrastrukturą Dane do projektowania: - łączna długość wynosi- ok. 1,35 km - klasy techniczne drogi (ulic) - G, - kategoria obciążenia ruchem KR2/KR3 Zakres przebudowy obejmuje: CZĘŚĆ I (odrębne opracowanie): Przebudowa przejazdu kolejowego PKP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dojazdami z dróg powiatowych Nr 2329B ul. Poddolnej oraz ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego. CZĘŚĆ II (odrębne opracowanie): Przebudowa drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej od skrzyżowania z ul. Dolną do ww. dojazdu do przejazdu kolejowego PKP. Część I i II obejmuje: - opracowanie aktualnych map do celów projektowych (wraz z terenem PKP), - przebudowę/rozbudowę ulic wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i zjazdami. rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających - o ile zajdzie konieczność, - przebudowę przejazdu PKP, - przebudowę istniejących linii energetycznych i oświetleniowych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących linii telekomunikacyjnych- o ile zajdzie konieczność, - budowę kanałów technologicznych- o ile zajdzie konieczność, - przebudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - o ile zajdzie konieczność, - rodzaj projektowanej nawierzchni - nawierzchnia z betonu asfaltowego. - opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu, - inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach. - inne, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania. - przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub ZRID - wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji o ile takowe będą konieczne, - wykonania na własny koszt podziałów nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy w celu zrealizowania zadania, - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu ma środowisko, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie tych decyzji o ile takowe będą konieczne, - opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań badań analiz, uzgodnień. - pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały tj. między innymi aktualne mapy (wraz z terenem PKP), podkłady geodezyjne i inne. Wykonawca w celu prawidłowego opracowania oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego uzgadniania zakresu prac projektowych i proponowanych rozwiązań oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy z odpowiednim wyprzedzeniem przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 3 dniowy termin (3 dni roboczych) na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i zgodności złożonego opracowania w wymaganiami SIWZ i umowy. Po dokonaniu sprawdzenia dostarczonej dokumentacji i nie wniesienie uwag przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje niżej wymienione ilości opracowań: 1) projekty budowlane (przebudowa ulic lub drogi, kanalizacji deszczowej lub odwodnienia powierzchniowego, przebudowę lub budowę przepustów , projekty branżowe: - energetyka, telekomunikacja, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, kanały technologiczne, przepusty drogowe i inne, o ile takowe będą konieczne) - w liczbie 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word) 2) projekty wykonawcze - opracowania jak dla projektów budowlanych - w liczbie po 4 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word) 3) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych (dla wszystkich branż)- w liczbie po 4 egzemplarze na każdą ulicę lub drogę + wersja elektroniczna na CD, DVD (w formacie Excel , Word), 4) kosztorysy inwestorskie - w liczbie po 2 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD (w formacie Excel, Word), 5) kosztorysy ofertowe - w liczbie po 2 egzemplarze na każdą ulicę + wersja elektroniczna na CD, DVD (w formacie Excel, Word), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - w liczbie 3 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word). 7) projekty stałej organizacji ruchu - w liczbie 4 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word), 8) projekty zagospodarowania zieleni (wycinki i nasadzeń drzew) wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę , o ile takowe będą konieczne - w liczbie 2 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word). 9) operat wodno-prawny + ostateczna decyzja pozwolenia wodno-prawnego (o ile takowe będą konieczne) w liczbie 2 egzemplarzy + CD (PDF i Word) 10) raporty o oddziaływaniu na środowisko, o ile takowe będą konieczne - w liczbie 2 egzemplarzy + wersja elektroniczna na CD, DVD (PDF i Word). 11) projekty badań geotechnicznych gruntu- w liczbie 2 egzemplarzy, 12) inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inw. i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej wraz z podanie stanu własnościowego działek na których znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki z danymi adresowymi właścicieli działek, sporządzenie wykazu drzew (wg numeracji naniesionej na mapie) z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonym w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz szacunkowo ocenioną wysokością drzew i numerami działek na których są usytuowane, sporządzenie zestawienia ilości drzew przeznaczonych do wycinki na poszczególnych działkach - w liczbie 3 egz,. 13) dokumentacje podziałową nieruchomości o ile takowe będą potrzebne w liczbie 6 egz. 14) Wniosek do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy wykonania robót budowlanych lub o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem ostatecznych dokumentów (załączników) niezbędnych do uzyskania ww. pozwolenia w liczbie 2 egz, 15) Liczba egzemplarzy podana określa ilość poszczególnych opracowań, które Wykonawca przekaże bezpośrednio Zamawiającemu. Nie uwzględnia ona egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych zezwoleń i uzgodnień. 1 Opis szczegółowych elementów, które należy uwzględnić w kosztach opracowywanych dokumentacji - dla zadania 1, zadania 2. 1.1 wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a w szczególności: 1.2 aktualne podkłady geodezyjne do celów projektowych (wraz z terenem PKP) w skali 1:500 1.3 przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie ostatecznej decyzji; 1.4 przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie ostatecznej decyzji; 1.5. opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, o ile takowy będzie konieczny; 1.6 opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia wodno-prawnego, o ile takowy będzie konieczny; 1.7 wykonaniem wszelkich niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji; 1.8 wykonanie badań geotechnicznych gruntu; 1.9 opracowanie innych, uznanych za konieczne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz i uzgodnień, 1.10 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z projektami branżowymi; 1.11 uzyskanie decyzji na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, o ile takowe będą konieczne; 1.12 uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 1.13 przygotowanie wniosku i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy nie wymagającego pozwolenia na budowę, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 1.14 w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonawca przedstawi koncepcję podziału nieruchomości, jeżeli takowe będą konieczne. Podział nieruchomości dokona na koszt własny. 1.15 w cenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy uwzględnić koszty wykonania dokumentacji kanałów technologicznych o ile takowa będzie konieczny; 1.16. wykonania na własny koszt podziałów nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy w celu zrealizowania zadania 2. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem wyszczególnionych w pkt. 3.1 opinii i uzgodnień, wykonaniem badań, pomiarów i opracowań niezbędnych do wykonania kompletnej dokumentacji technicznej muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. 3. Przed przystąpieniem do projektowania, Wykonawca w terminie nie później niż 3 miesiące opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją do akceptacji Zamawiającego, jak również uzyska akceptację jednostek opiniujących. 4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania prac projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem 5. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku złożenia protestu. 6. Pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Koszt nadzoru muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. Pobyt na budowie w zależności od potrzeb, na każde wezwanie zamawiającego. 7. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów. 8. W celu prawidłowego opracowania oferty Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje. 9. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę na wykonaną usługę gwarancji jakości na okres 36 miesięcy. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanych przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie taka konieczność oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich - max 2 razy. 10. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, m.in.: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), - Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 193, poz. 1194 ze zmianami), - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U Nr z 2010 roku , Nr 113 poz. 759 z póź, zm), - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 rok w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 462), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr. 202, poz. 2072 ze zmianami), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U Nr 220, poz 2181 z póż, zm) - uwzględniać będzie zapisy zamieszczone w przywołanych rozporządzeniach i ustawach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo 3 dni roboczych na dokonanie uzgodnień, sprawdzeń, ocen poprawności i zgodności proponowanych rozwiązań w celu uzyskania akceptacji oraz opracowanej dokumentacji zgodnej z wymaganiami SIWZ i umowy. - na opracowany przedmiot umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy, Projektanci wykonujący dokumentacje projektowa muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub równoważny. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia lub równoważny należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Czeremcha - dr. krajowa Nr 66
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ELIS Witold Ciszewski, ul. Handlowa 7 L. 319, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16482,00
Oferta z najniższą ceną: 16482,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43050,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej oraz odcinka ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego w miejscowości Hajnówka wraz z przejazdem kolejowym PKP i niezbędną infrastrukturą
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 66420,00
Oferta z najniższą ceną: 66420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 107625,00
Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-04-22

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-22

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-04-22