Zamówienie Nr 35328 - 2014 z dnia 2014-04-22 - Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU

Tytuł Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU
Numer 35328 - 2014
Data wydania 2014-04-22

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 87396-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest :Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU do powierzchniowych utrwaleń dróg w ilości 83 ton. Wykonawca dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami...
Termin składania ofert: 2014-03-28

 

Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU
Numer ogłoszenia: 135328 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87396 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU do powierzchniowych utrwaleń dróg w ilości 83 ton. Wykonawca dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami samochodowymi) do siedziby zamawiającego Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41, woj. Podlaskie partiami maksymalnie do 24 ton jednorazowo z przepompowaniem do zbiornika stacjonarnego na emulsję o pojemności 24 tony. Szacuje się, że jednorazowo wykonawca dostarczać będzie emulsję w ilości minimum 10 ton. 1. Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe Em-A-99 oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję. 2. Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. 3. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji będący poświadczeniem zachowania normy lub ważną Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób (emulsję). 4. Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela ZDP w Hajnówce. 5. Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z dokumentem WZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji lub Aprobatę Techniczną na dostarczoną partię emulsji. 6. Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym. Należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. 7. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie. Terminy dostaw będą uzgodnione telefonicznie z wykonawcą z min. 2 dniowym wyprzedzeniem. 8. Dostawy będą odbierane w godzinach 7.00 - 15.00 przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. 9. Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 raz w miesiącu po dostarczeniu przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 20 dni od daty wpływu jej do siedziby ZDP w Hajnówce. 10. Określona ilość kationowej emulsji asfaltowej jest średnią ilością szacunkową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o., ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189240,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 155687,25

  • Oferta z najniższą ceną: 155687,25 / Oferta z najwyższą ceną: 171919,56

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-04-22

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-04-22

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-04-22