Emisja filmu i spotu promocyjnego pn. "Puszcza Białowieska - tu nic nie jest przypadkowe" w telewizji regionalnej TVP Warszawa

Tytuł Emisja filmu i spotu promocyjnego pn. "Puszcza Białowieska - tu nic nie jest przypadkowe" w telewizji regionalnej TVP Warszawa
Numer 5/2015
Data wydania 2015-05-22

 


Znak sprawy:  P.P.042.2.7.5.2015                                                                 Hajnówka, 22.05.2015 r.

 

 

 

                   Starostwo Powiatowe w Hajnówce

                   ul. A. Zina 1

                 17-200 Hajnówka

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2015

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Emisję filmu i spotu promocyjnego pn. "Puszcza Białowieska - tu nic nie jest przypadkowe" w telewizji regionalnej  TVP Warszawa w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

 Wicestarosta

 Halina Surel

 

 

Załącznik:

-    Warunki zamówienia

 

 

 

                                    Załącznik nr 1 do

                                                                   Zapytania ofertowego nr 5/2015

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I.             Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

 

II.          Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

III.       Przedmiot zamówienia.

1. Usługa polegająca na emisji filmu i spotu promocyjnego w telewizji regionalnej TVP Warszawa  pn. "Puszcza Białowieska - tu nic nie jest przypadkowe".

 

     2. Film i spot jest wyprodukowany zgodnie z wymogami technicznymi obowiązującymi w Telewizji Polskiej:

      Format plików:

  • Kontener – MXF (zgodnie z SMPTE 379-2004, SMPTE 377-2004, SMPTE 382M-2007) 
  • Pattern – OP1a (zgodnie z SMPTE 378-2004) 
  • Kodek: 
  • MPEG2 4:2:2 @ Main Level; strumień danych 25-50 Mb/s (preferowany) 
  • MPEG2 4:2:0 @ High Level: strumień danych 15-25 Mb/s 

Standard wizji: 

  • 576i/25 
  • Rozdzielczość obrazu 720x576 pikseli 
  • Format obrazu 16:9 FHA (Full Height Anamorphic)

 

Standard fonii:

  • LPCM 16 bity/próbkę 
  • Częstotliwość próbkowania 48 kHz

3. Długość filmu: 4 min., długość spotu: 30 s.

4. Termin emisji: 1 czerwiec - 15 lipiec 2015 r.

5. Ilość emisji: co najmniej 42 emisje, w tym:

- 2 emisje filmu (1 emisja w godzinach 10.00 - 11.00 i 1 emisja w godzinach 17.30 - 19.00)

- 40 emisji spotu (10 emisji w godzinach porannych 7.30 - 8.00, 20 emisji w godzinach 17.30 - 19.00 i 10 emisji w godzinach 19.00 - 21.00)

 

      Emisje muszą odbywać się w terminach wynikających z harmonogramu opracowanego przez wykonawcę zamówienia i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Emisja filmu i spotu promocyjnego zostanie formalnie potwierdzona przez dyrekcję telewizji regionalnej.

 

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Lucyna Lewczuk, pokój nr 4, tel. (85) 682 30 46, e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie 1 czerwiec - 15 lipiec 2015 r.

 

V. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.      Cena.

 

Kryterium: Cena – 70 %

Sposób obliczenia:

                                       wartość brutto oferty najtańszej

               Wartość punktowa =    wartość brutto oferty badanej       X 70 %

 

       2. Dodatkowa ilość emisji spotu.

 

Kryterium: – 30 %

 

Sposób obliczenia:

Punkty będą naliczane według następującego przedziału:

Dodatkowa ilość emisji spotu w ilości 21 - 30 i więcej - 30 pkt.

Dodatkowa ilość emisji spotu w ilości 11 - 20 - 20 pkt.

Dodatkowa ilość emisji spotu w ilości 0-10 - 10 pkt.

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą łączną liczbę punktów z obu kryteriów.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VII. Oferta powinna zawierać:

 

1.Wypełniony „Formularz oferty”.

2. Parafowany projekt umowy.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia  29.05.2015 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia  29.05.2015 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail:   platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl

w terminie do dnia  29.05.2015 r.

 

IX.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

X.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

1. Druk „Formularz oferty” - zał. nr 2,

2. Projekt  umowy – zał. nr 3.

 

 

                                                                                           

                                                                                       

Zatwierdził:

 

Wicestarosta

Halina Surel

Hajnówka, 22.05.2015 r.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2015-05-22

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-05-22

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-05-22

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-05-22