Zamówienie Nr ZDP.DT-343 / 17 / 08 z dnia 2008-07-22 - Roboty odwodniające we wsi Stawiszcze

Tytuł Roboty odwodniające we wsi Stawiszcze
Numer ZDP.DT-343 / 17 / 08
Data wydania 2008-07-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer sprawy: ZDP.DT-343 / 17 / 08

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka

tel. : (0-85) 683-20-01, fax : (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 5.150.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:

www.powiat.hajnowka.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

45.23.24.52-5 - roboty odwadniające.

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty odwodniające we wsi Stawiszcze (droga powiatowa nr 1779B)”

 2. warunki i zakres zamówienia:

  • mechaniczne wykonanie wykopów – 337,50 m3

  • wykonanie studni odparowujących, posadowionych zgodnie z projektem o głębokości 3,0 m w ilości 18 sztuk;

  • zasypanie wykopów z zagęszczeniem – 215 m3;

  • odwiezienie nadmiaru gruntu na odległość 1 km – 122,50 m3.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

    1. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

    2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzoną działalnością tożsamą z niniejszym zamówieniem przez okres nie krótszy niż jeden rok);

    3. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac w zakresie instalacji sanitarnych;

    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

    5. udzielą na wykonaną robotę gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.

 2. Informacje na temat wadium.

Nie jest wymagane.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena – 100%

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 12 sierpnia 2008 roku o godz. 9.55

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 sierpnia 2008 roku o godz. 10.00

 1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą 30 dni.

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Nie dotyczy.

 1. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy.

 1. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie przewiduje się.

 1. Informacja o ogłoszeniu w BZP

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-07-2008 roku pod numerem 167505-2008.

 

Hajnówka, dn. 22-07-2008 r.

 

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce 

Tadeusz Stankiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Tadeusz Stankiewicz -Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-12-15

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2008-12-15

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-12-15