Zamówienie Nr ZDP.DT-343/21/08 z dnia 2008-09-22 - Dostawa znaków drogowych

Tytuł Dostawa znaków drogowych
Numer ZDP.DT-343/21/08
Data wydania 2008-09-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy: ZDP.DT-343/21/08

Rodzaj zamówienia: dostawy

1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka tel. : (0-85) 683-20-01, fax : (0-85) 683-27-51 e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.powiat.hajnowka.pl 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 28.52.74.20-2 - znaki drogowe

b) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę znaków drogowych”

- Znaki ostrzegawcze A w łącznej ilości 74 sztuk;

- Znaki zakazu i nakazu B w łącznej ilości 67 sztuk;

- Znaki zakazu i nakazu C w łącznej ilości 5 sztuk;

- Znaki informacyjne D w łącznej ilości 138 sztuk;

- Znaki uzupełniające F w łącznej ilości 70 sztuk;

- Tabliczki do znaków drogowych T w łącznej ilości 6 sztuk;

- Znaki uzupełniające U w łącznej ilości 21 sztuk;

- Folia odblaskowa I generacji 30 m2.

Ilości i rodzaj poszczególnych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zawarto w SIWZ.

c) Opis technologii wykonania znaków i tabliczek drogowych:

- znaki i tabliczki powinny być wykonane na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte,

- folia użyta do znaków i tabliczek powinna być pierwszej generacji.

d) Warunki zamówienia:

- znaki i tabliczki powinny być dostarczone wraz z kompletem uchwytów,

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny na plac zamawiającego w miejscowości Hajnówka, ul. Bielska 41,

- termin dostawy powinien być poprzedzony telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem,

- dostarczane materiały powinny spełniać wymogi techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach,

e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacje o możliwości składania oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

8. Informacje na temat wadium. Nie jest wymagane.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Cena – 100% 

10. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2008 roku o godz. 9.55 Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 października 2008 roku o godz. 10.00

11. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Nie dotyczy. 

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. Nie dotyczy.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Nie przewiduje się.

15. Informacja o ogłoszeniu w BZP Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23-09-2008 roku pod numerem 229343-2008

Hajnówka, dn. 22-09-2008 r.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Tadeusz Stankiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Tadeusz Stankiewicz - Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2008-09-22

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2008-10-07

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2008-09-22