Zamówienie Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011-09-22 - Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.Hajnówka: Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.

Tytuł Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze. Hajnówka: Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.
Numer ZDP.DT.272.9.2011
Data wydania 2011-09-22

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011.09.22 - Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.

Hajnówka: Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.
Numer ogłoszenia: 300692 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia pn. Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze, są roboty budowlane polegające na odbudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości 243,0 km, szerokości 3,0 m - warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna wraz z robotami towarzyszącymi. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, STW, przedmiarze robót i obejmuje on: 1. Regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, kratek ściekowych 2. Wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W 50/70 3. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), dla ruchu KR1warstwa ścieralna AC11S 70/100 po zagęszczeniu 4 cm, 5. Wykonanie inwentaryzacji Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowy i dokumentacji technicznej. Całość materiałów na wykonanie wymienionego zakresu zabezpiecza Wykonawca. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót do wykonania określa dołączony do SIWZ przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne, a także dokumentacja techniczna, której oryginał znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowych uzgodnień. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a)urządzenie terenu budowy, b)wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie go z kompetentnymi jednostkami oraz oznakowanie terenu budowy, c)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, d)demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu- jeżeli wystąpią. e)podniesienie do poziomu niwelety drogi uzbrojenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telefonicznej, deszczowej - jeżeli wystąpi f)zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie trasy w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, g)dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, h)odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, i)zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j)utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, k)przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. l)materiały, o których mowa w ust. K, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881) oraz wymaganiom określonym w SST m)Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w SST, n)udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru robót. o)Cena ofertowa powinna zawierać koszty robocizny, materiałów, koszty zakupu materiałów oraz koszty ogólne, p)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną i inwentaryzacje powykonawczą. Cena oferty jest ceną ryczałtową, a przedmiary i kosztorys ofertowy jest poglądowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia względnie gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieMetryka strony

Udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-09-22

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-09-22

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-09-22

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-09-22