Zamówienie Nr 466604 - 2012 z dnia 2012-11-22 - Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 466604 - 2012
Data wydania 2012-11-22

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 405318-2012 z dnia 2012-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego, pługami Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany: 1 w załączniku Nr 9 do SIWZ - Instrukcja dla...
Termin składania ofert: 2012-10-29

Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013
Numer ogłoszenia: 466604 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 405318 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany: 1. w załączniku Nr 9 do SIWZ - Instrukcja dla oferentów, 2. w załączniku Nr 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. W cenie świadczonej usługi należy ująć wszystkie koszty jakie mogą wystąpić podczas jej wykonywania (koszt przejazdu, dojazdu, dostosowania pojazdów do odśnieżania i inne koszty jakie mogą wystąpić). Zapłata za wykonaną usługę będzie dokonywana za faktyczny czas odśnieżania dróg powiatowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H.U. Transkop Usługi Transportowe i Koparką Żwir - Piasek Jan Oniszczuk, , Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

  • Stolarstwo i Tartacznictwo Jarosław Simoniuk, Orzeszkowo 144, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

  • Gospodarstwo Rolne Roman Jarosław Leszczyński, Hoźna 17, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.

  • Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o., ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

  • Usługi Transportowe - Krajowe Paweł Danilewski, ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

  • Zakład Drogowo - Transportowy Mirosław Lewczuk, ul. Szkolna 1a, 16-060 Zabłudów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 212980,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 129347,00

  • Oferta z najniższą ceną: 129347,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68040,00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-11-22

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-11-22

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-11-22