Zamówienie Nr z dnia 2009-04-23 - Kredyt długoterminowy przeznaczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego

Tytuł Kredyt długoterminowy przeznaczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego
Data wydania 2009-04-23

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego : Powiat Hajnowski

Do kontaktów: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, woj. Podlaskie, tel. (085) 682 48 32, Andrzej Nikoniuk pokój 3B, e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

 1. Adres pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1).

 2. Adres pod jakim można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 1).

 3. Adres, na który należy przesłać oferty: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 19.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Opis

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

Kredyt długoterminowy przeznaczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.576.200,00 PLN przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

  2. Miejsce świadczenia usługi: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

  3. Nomenklatura

1.4.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66 113000-5

  1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

  2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

 1. Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Kredyt długoterminowy bankowy w kwocie 5. 576.200PLN.

 1. Czas trwania zamówienia: 67 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. Wymagalne wadium: 8 000zł.

 2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

 • oświadczenie o akceptacji bez zastrzeżeń treści SIWZ,

 • oryginał lub poświadczona kopia wpłaty wadium,

 • dokumenty potwierdzające brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

 • uprawnienie do występowania w obrocie prawnym.

 

SEKCJA IV: TRYBY

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 2. Kryteria ofert: najniższa cena.

 3. Informacje administracyjne:

3.1) Termin składania ofert: 22.05.2009r. godz.10.00

3.2) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3.3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.05.2009r., godz. 10.30, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój Nr 12.

SEKACJA V:INNE INFORMACJE

 1. Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo Budzetowy

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2009-06-15

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2009-04-24