Zamówienie Nr ZDP.DT–343/20/08 z dnia 2008-09-23 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2008/2009

Tytuł Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2008/2009
Numer ZDP.DT–343/20/08
Data wydania 2008-09-23

ZDP.DT – 343 / 20 / 08                                                                                   

Hajnówka, dn: 23-09-2008 r.

Zarząd Dróg Powiatowych

 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41
 

telefon (0-85) 683-20-01, telefax (0-85) 683-27-51

E-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

S.I.W.Z  zamieszczono na stronie : www. powiat.hajnowka.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Hajnowskiego

 

w sezonie zimowym 2008/2009.

 

CPV: 90.21.20.00-6,  90.21.30.00-3

Termin realizacji zamówienia: od 10–11–2008. do 15–04–2009 r.

Miejsce składania ofert: siedziba ZDP Hajnówka, ul. Bielska 41.

Termin składania ofert upływa dnia : 02  października 2008 roku o godz. 955.

Termin otwarcia ofert: 02 października 2008 roku o godz. 1000

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

Nie przewiduje się  zabezpieczenia ofert  wadium.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert : cena – 100 %.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

       Zamówienie obejmuje usługi związane z  zimowym utrzymaniem dróg  w   zakresie:

     -  odśnieżanie dróg,

     -  zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli,

     - wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  jest zobowiązany do wykonania usługi na wskazanych przez  Zamawiającego drogach z uwzględnieniem jak najmniejszego kosztu dojazdu.

Do zapewnienia przejezdności dróg powiatowych  Zamawiający będzie potrzebował w sezonie zimowym 2008/2009  sprzęt do zimowego utrzymania w ilości maksymalnej:

     - nośnik  z piaskarką Wykonawcy                                          –  2 jednostki

      - równiarki drogowe  Wykonawcy 

      / jeden pług skośny Zamawiającego /                                   –  4  jednostki,

    - ładowarka dużej pojemności /własność Wykonawcy /

       / pług klinowy Zamawiającego, jeden Wykonawcy /              – 2  jednostki,

   - samochody ciężarowy. typu Jelcz, Star,  Kamaz  i inne / własność Wykonawcy /

       / jeden pług kilnowy Zamawiającego do Jelcza /                   – 6   jednostek,   

    - ciągniki rolnicze /własność Wykonawcy/

          /pług jednostronny Wykonawcy/                                        – 7   jednostek,   

    - koparko – ładowarki / własność Wykonawcy/                        – 1   jednostka,   

    - spycharki  / własność Wykonawcy /                                       – 3   jednostki. 

            

Ze  względu  na sytuację sprzętową w regionie w celu realizacji Zadania Zamawiający dopuścił możliwość zawarcia umów częściowych z właścicielami pojedynczych jednostek sprzętowych.

Zamawiający dysponuje własnymi pługami do wykorzystania na poszczególny sprzęt:       

       - samochód Jelcz           – pług klinowy  – 1 sztuka

       - równiarka  drogowa     – pług klinowy  – 1 sztuka

       -  ładowarka                   – pług klinowy   –1 sztuka 

      Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej będzie prowadzone według V standardu zimowego   utrzymania dróg.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

a) posiadają sprzęt własny lub dostępny, potrzebny do wykonania zadania w ilości co najmniej:

- 1 sprawny sprzęt, przystosowany do mechanicznego zgarniana śniegu (własny nośnik dostosowany do pługa ZDP bądź własny  nośnik z własnym pługiem ),            

- 1 sprawny sprzęt do posypywania jezdni   ( własna piaskarka , zamontowana na  własnym nośniku  –  piaskosól i    załadunek  piaskosoli  zapewni Wykonawca),

b) dysponują osobami mającymi uprawnienia do kierowania sprzętem potrzebnym do wykonania zadania ( co najmniej jeden kierowca),

c)  posiadają środki łączności umożliwiające kontakt całodobowy z pracującym sprzętem oraz z osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia (telefon komórkowy, telefon stacjonarny) – Załącznik 5 B.

d) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i ust 2 ustawy  Pzp.

f) przyjmą warunek Zamawiającego: należności za usługi wykonane w  okresie 10.11.2008 r - 31.12.2008 r. zostaną opłacone w terminie do końca stycznia   2009 r.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą„ spełnia – nie spełnia ” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem  aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23-09-2008 roku   pod numerem 230253-2008.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Mirosław Iwaniuk - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2008-09-23

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2008-10-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2008-09-23