Zamówienie Nr 329810 - 2009 z dnia 2009-09-23 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010.

Tytuł Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010.
Numer 329810 - 2009
Data wydania 2009-09-23

 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010.
Numer ogłoszenia: 329810 - 2009; data zamieszczenia: 23.09.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Do zapewnienia przejezdności dróg powiatowych Zamawiający będzie potrzebował w sezonie zimowym 2009/2010 sprzęt do zimowego utrzymania w ilości maksymalnej: - równiarki drogowe Wykonawcy / jeden pług skośny Zamawiającego / - 3 jednostki, - ładowarka dużej pojemności /własność Wykonawcy / / pług klinowy Zamawiającego, jeden Wykonawcy / - 2 jednostki, - samochody ciężarowe. typu Jelcz, Star, Kamaz i inne / własność Wykonawcy / / jeden pług kilnowy Zamawiającego do Jelcza / - 6 jednostek, - ciągniki rolnicze /własność Wykonawcy/ /pługi Wykonawcy/ - 3 jednostki, - ciągniki rolnicze z doczepną piskarką i pługiem - 2 jednostki. / własność Wykonawcy / - spycharki / własność Wykonawcy / - 2 jednostki..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2, 90.62.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 10.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) posiadają sprzęt własny lub dostępny, potrzebny do wykonania zadania w ilości co najmniej: - 1 sprawny sprzęt, przystosowany do mechanicznego zgarniana śniegu (własny nośnik dostosowany do pługa ZDP bądź własny nośnik z własnym pługiem ), - 1 sprawny sprzęt do posypywania jezdni ( własna piaskarka , zamontowana na własnym nośniku - piaskosól i załadunek piaskosoli zapewni Wykonawca), b) dysponują osobami mającymi uprawnienia do kierowania sprzętem potrzebnym do wykonania zadania ( co najmniej jeden kierowca), c) posiadają środki łączności umożliwiające kontakt całodobowy z pracującym sprzętem oraz z osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia (telefon komórkowy, telefon stacjonarny) - Załącznik 5 B. d) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i ust 2 ustawy Pzp. f) przyjmą warunek Zamawiającego: należności za usługi wykonane w okresie 10.11.2009 r - 31.12.2009 r. zostaną opłacone w terminie do końca stycznia 2010 r. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Wypełniony formularz ofertowy - wg. Załącznika Nr 1. 2. Formularz cenowy - wg. Załączników Nr 2, 3. Oświadczenie , że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - wg Załącznika Nr 3 4 . Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zadania wg Załącznik Nr 4. 5 . Wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zadania Załącznika Nr 5 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków płatności Załącznik Nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Publicznych w Hajnówce ul.Bielska 41, pokój Nr 6.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2009 godzina 09:55, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul.Bielska 41 17-200 Hajnówka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-09-23

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-09-23

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-09-23