Zamówienie Nr 193095 - 2013 z dnia 2013-09-23 - Hajnówka: Dostawa i umieszczenie nadruków na materiałach promocyjnych w ramach projektu: Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Hajnówka: Dostawa i umieszczenie nadruków na materiałach promocyjnych w ramach projektu: Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 193095 - 2013
Data wydania 2013-09-23

Hajnówka: Dostawa i umieszczenie nadruków na materiałach promocyjnych w ramach projektu: Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej
Numer ogłoszenia: 193095 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335194 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i umieszczenie nadruków na materiałach promocyjnych w ramach projektu: Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i umieszczenie nadruków na materiałach promocyjnych (plecak, bidon, maskotka, magnes, puzzle, karty do gry, torba izotermiczna, worek sportowy, latarka, wodoodporna, saszetka, zestaw do wypraw, czapka z daszkiem, koszulka, piłka, zestaw do badmintona, torba, długopis, teczka, notatnik, kredki, pamięć przenośna.) w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ- stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. 1.Oferowane ceny mają zawierać koszt projektu graficznego oraz koszt nadruku wszystkich podanych niżej elementów 2.Na wszystkich materiałach promocyjnych Wykonawca umieści: - hasło lub symbol (np. wizerunek żubra) nawiązujący do regionu Puszczy Białowieskiej w zależności od decyzji Zamawiającego. - logotypy programów, z których jest współfinansowany projekt (podane w tabeli przy każdym produkcie). Projekty graficzne materiałów promocyjnych muszą być zgodnie z : Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Liternictwo logotypu bazuje na czcionkach z rodziny The Mix CE. Podstawową czcionką w komunikacji marki jest zamiennik systemowy Arial CE. 3.Wielkość i miejsca umieszczenia logotypów do uzgodnienia z Zamawiającym 4.Kolejność umieszczanych logotypów, treści i innych elementów nadruku do uzgodnienia z Zamawiającym. 5.Projekt poszczególnych produktów promocyjnych zatwierdzony będzie przez Zamawiającego 6.Zamawiający zastrzega możliwość użycia powyższych znaków i treści w różnych kombinacjach, w ramach możliwości technicznych wykonania oznakowania. 7.Wszystkie artykuły muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. 8.Przed przystąpieniem do produkcji docelowej artykułów objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację każdego artykułu z logotypami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Inter Media Mariola Kędzierska, ul. Społdzielcza 17, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68249,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64766,30

  • Oferta z najniższą ceną: 64766,30 / Oferta z najwyższą ceną: 92373,00

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-09-23

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-09-23

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-09-23