Zamówienie Nr ZDP-DT-343-3/09 z dnia 2009-03-24 - Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego kationowej emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej K1- 70.

Tytuł Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego kationowej emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej K1- 70.
Numer ZDP-DT-343-3/09
Data wydania 2009-03-24

ZDP-DT-343-3/09                                                                                   Hajnówka 24-03-2009

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego kationowej emulsji   asfaltowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej K1- 70.

 

 

 
 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
 ulica Bielska 41 17-200 Hajnówka województwo podlaskie tel 085 683-20-01.
 
   2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości dla dostaw nie     przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 206 000 euro.
 
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 Specyfikację istotnych warunków zamówienia  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  www.powiat.hajnowka.pl .
 
4)   Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
         możliwości składania ofert częściowych:
 Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej
niemodyfikowanej K1-70 w postaci świadczeń cząstkowych  w ilości łącznej do 479 ton
 
     4.1   Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 44.11.36.10-4
     4.2   Zamawiający nie dopuszcza:
 - składanie ofert częściowych
        - złożenia ofert wariantowych.
 
   5) Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 30 października 2009 roku.
 
6) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniający ponadto następujące warunki:
a)   spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
b)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzoną działalnością tożsamą z niniejszym zamówieniem przez okres nie krótszy niż jeden rok);
c)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
                     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
                     pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
                    technicznego i osób zdolnych o wykonania zamówienia
                d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
                    zamówienia
         e)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o
dokumenty stanowiące ofertę według skali : spełnia lub nie spełnia.
 
7)  Dokumenty jakie powinien dostarczyć wykonawca .
Poprawnie przygotowana i złożona oferta ( Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ ) powinna zawierać następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
7.1 Wypełniony kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
7.2 Aprobatę techniczną wyrobu,
7.3 Atest higieniczny wyrobu,
7.4 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w   postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; (w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez każdego z nich);
7.5 Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.:
a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)    w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu –
                        pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.
7.6 Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia - Załącznik Nr 4
W przypadku umieszczenia w wykazie jednostek sprzętu, którymi Wykonawca
będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do
udostępnienia jednostek sprzętu do wykazu należy dołączyć to zobowiązanie.
7.7 Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot dostawy spełnia wymogi
obowiązujących norm (świadectwa jakości, certyfikaty, aprobaty techniczne).
7.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z
późn.  zmianami.)
7.9 Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 6.7.a).
8)   Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
 
 9)   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %
 
10)   Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:   
·         siedziba zamawiającego, Hajnówka ulica Bielska 41   woj. Podlaskie
       pokój nr 6 do     dnia  03.04.2009 r. do godz. 10.00.
·         termin otwarcia ofert : w siedzibie zamawiającego pokój Nr 2 dnia
                     03.04.2009 r. godz. 10.30.
 
11)  Termin związania ofertą wynosi 30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert).
12)  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje  ustanowienia
         dynamicznego systemu zakupów.
13)  Nie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.
14)  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w
       dniu 24.03.2009 r . Numer ogłoszenia : 74876-2009
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2009-03-24

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2009-04-24

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2009-03-24