Zamówienie Nr 162536 - 2013 z dnia 2013-04-24 - Hajnówka: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Hajnówka: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 162536 - 2013
Data wydania 2013-04-24

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 98292-2013 z dnia 2013-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest : Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 na plac zamawiającego tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, woj. podlaskie oraz na wskazany przez zamawiającego...
Termin składania ofert: 2013-03-26

Hajnówka: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25
Numer ogłoszenia: 162536 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98292 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks. 85 68327 51

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 na plac zamawiającego tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, woj. podlaskie oraz na wskazany przez zamawiającego plac budowy na terenie powiatu hajnowskiego, transportem wykonawcy o następujących frakcjach i ilościach : grys granitowy frakcji 2-5 mm - 530 ton grys granitowy frakcji 8-11 mm - 554 ton grys granitowy frakcji 16-25 mm - 861 ton Razem: 1945 tony w tym dostawy: a)na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41: 1)grys granitowy frakcji 2-5 mm - 311 ton 2)grys granitowy frakcji 8-11 mm - 281 ton 3)grys granitowy frakcji 16-25 mm - 406 ton b) na teren Gminy Narewka : 1)grys granitowy frakcji 2-5 mm - 91 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 114 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 189 ton c)na teren Gminy Narew: 1)grys granitowy frakcji 2-5 mm - 46 ton 2)grys granitowy frakcji 8-11 mm - 57 ton 3)grys granitowy frakcji 16-25 mm - 96 ton d)na teren Gminy Czyże: 1)grys granitowy frakcji 2-5 mm - 82 ton 2)grys granitowy frakcji 8-11 mm - 102 ton 3)grys granitowy frakcji 16-25 mm - 170 ton Wyżej wymienione ilości oraz miejsce dostaw mogą ulec zmianie. 1) Dostarczone frakcje grysów powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu i posiadać odpowiedni certyfikat lub deklaracje zgodności z wymaganą normą. 2) Przyczepność emulsji asfaltowej do oferowanego grysu powinna wynosić min.85%. Wykonawca powinien dołączyć do oferty wyniki laboratoryjne przyczepności kruszyw. 3) Do oferty należy dołączyć orzeczenie laboratoryjne z badań kruszyw. 4) Frakcje kruszywa muszą być zgodne z opisem. 5) Wykonawca dostarczy wraz z dokumentami WZ i fakturą Certyfikat zgodności lub Deklarację zgodności z normą PN-EN 13043:2004 na dostarczone kruszywo. 6) Dostawy winne być potwierdzone w dokumencie WZ podpisem uprawnionego przedstawiciela ZDP. 7) Wszystkie frakcje w/w kruszywa muszą być pozbawione zapylenia - płukane. 8) Rozliczenie za odebrany towar będzie odbywało się raz w miesiącu po dostarczeniu przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 14 dni od daty wpływu jej do siedziby ZDP w Hajnówce. 9) Przy każdym fakturowaniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię ważnej deklaracje zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną potwierdzającą, że oferowane dostawy grysu do wykonywania powierzchniowych utrwaleń nawierzchni dróg spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10) Dostawy kruszywa będą realizowane najpóźniej w ciągu trzech dni od telefonicznego zgłoszenia na frakcję i odbierane w godz. 7.00 - 15.00 przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. 11) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dowozu kruszywa ze względu na wystąpienie niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn technicznych. 12) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego grysu. 13)Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 14) Przedmiot zamówienia obejmuje koszt grysów, ich załadunek, transport i rozładunek we wskazanych miejscowościach na terenie powiatu hajnowskiego na wskazanym przez Zamawiającego placu. 15) Podana w SIWZ ilość grysów jest wielkością orientacyjną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.20-9, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GRANKRUSZ Sp. z o.o., ul.Stanisława Moniuszki 3, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 389000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 343778,85

  • Oferta z najniższą ceną: 343778,85 / Oferta z najwyższą ceną: 363696,24

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-04-24

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-24

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-04-24