Zamówienie Nr 364584 – 2014 z dnia 2014-11-24 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer 364584 – 2014
Data wydania 2014-11-24

Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.6.2014 z dnia       2014-11-04 pn.: „Zimowe utrzymanie dróg  powiatowych  na terenie Powiatu Hajnowskiego w  sezonie 2014/2015” Nr ogłoszenia: 364584 – 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

                                                                                                               Hajnówka, dnia 24.11.2014 r.

DT. 3411.6.2014

                                                                        UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

                                                                              wg rozdzielnika

                       

                                                              

                                                               ZAWIADOMIENIE

                                   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

        Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41,   17-200 Hajnówka zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Zimowe utrzymanie dróg  powiatowych  na terenie Powiatu Hajnowskiego w  sezonie  2014/2015” wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez  Wykonawców na zadania:

 

Zadanie 1

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy min. 140 KM pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana  ilość 3 szt.

1) Wybrano ofertę Nr 1 firmy:

Zakład Ogólnobudowlany
Janusz Konach
Łuszcze 13
17-207 Czyże

- ciągnik DEUTZ-FAHR o mocy 142 KM -   1 szt.

 Cena oferty wynosi: 4 498,20 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

       Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z kryterium oceny uzyskała 100,00 pkt.

 

2) Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

Firma Handlowo-Usługowa
Cezary Miczejko
Wieżanka 5
17-207 Czyże

- ciągnik Claas o mocy 153 KM -   1 szt.

Cena oferty wynosi: 6 237,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

       Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z kryterium oceny uzyskała 72,12 pkt.

 

3) Wybrano ofertę Nr 3 firmy:

Usługi Transportowe-Krajowe
Paweł Danilewski
ul. Siewna 24
17-200 Hajnówka

- ciągnik ZETOR o mocy 160 KM z pługiem skośnym klinowym -   1 szt.

 Cena oferty wynosi: 5 481,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

     Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania i warunki  określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z kryterium oceny uzyskała 82,07 pkt.

 

Zestawienie złożonych ofert
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.

 

 

Nr oferty

Wybrana oferta

Cena oferty brutto

Liczba uzyskanych punktów

1

Zakład Ogólnobudowlany
Janusz Konach Łuszcze 13,17-207 Czyże

4 498,20

     100,00

3

Usługi Transportowe-Krajowe
Paweł Danilewski ul. Siewna 24
17-200 Hajnówka

5 481,00

       82,07

2

Firma Handlowo-Usługowa
Cezary Miczejko Wieżanka 5
17-207 Czyże

6 237,00

       72,12

 

         Informujemy, że w  przedmiotowym  postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

        Zamawiający zawiadamia, że zawrze umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2, ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.        

 

Zadanie 2

Odśnieżanie  dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego równiarką drogową w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.   

1) Wybrano ofertę Nr 3 firmy:

Usługi Transportowe-Krajowe
Paweł Danilewski
ul. Siewna 24
17-200 Hajnówka

- równiarka z pługiem klinowym -   1 szt.

 Cena oferty wynosi: 8 424,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

       Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. Spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z kryterium oceny uzyskała 100 pkt.

 

Zestawienie złożonych ofert
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.

 

Nr oferty

Wybrana oferta

Cena oferty brutto

Liczba uzyskanych punktów

3

Usługi Transportowe-Krajowe
Paweł Danilewski ul. Siewna 24
17-200 Hajnówka

8 424,00

           100,00

 

         Informujemy, że w  przedmiotowym  postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

        Zamawiający zawiadamia, że zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a, ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty -  złożono tylko jedną ofertę.        

                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 Z up. ZARZĄDU POWIATU

                                                                                                                                              inż. Krystyna Miszczuk

                         KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

                       POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-11-24

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-11-24

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-11-24