Zamówienie Nr 280443 - 2013 z dnia 2013-12-24 - Hajnówka: Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Kleszczele i Gminy Narewka realizowane w ramach projektu Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Kleszczele i Gminy Narewka realizowane w ramach projektu Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 280443 - 2013
Data wydania 2013-12-24

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 500238-2013 z dnia 2013-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych o łącznej...
Termin składania ofert: 2013-12-17

Hajnówka: Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Kleszczele i Gminy Narewka realizowane w ramach projektu Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej
Numer ogłoszenia: 280443 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 500238 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Kleszczele i Gminy Narewka realizowane w ramach projektu Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych o łącznej powierzchni około 2130 ha, tj.: Gmina Kleszczele: Dobrowoda-453,4178 ha, Policzna- 217,9638 ha, Kleszczele- 431,9876 ha, Dasze - 135,0389 ha, Suchowole - 274,9897 ha, Saki - 248,9306 ha; Gmina Narewka: Eliaszuki - 154,0041 ha, Siemianówka - 213,4412 ha. 2) W porozumieniu z Zamawiającym wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z zapytaniem: - o uzgodnienie odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, -oraz uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla obrębów ewidencyjnych, dla których wymagane będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 3) Wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Kleszczele i Gminy Narewka, w przypadku stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współ. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Pr. V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Dz. 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych, ul. Białostocka 45, 16-020 Czarna Białostocka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150667,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 54059,40

  • Oferta z najniższą ceną: 54059,40 / Oferta z najwyższą ceną: 138450,00

  • Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-12-27

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-12-27

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-12-27