Zamówienie Nr 77112 - 2013 z dnia 2013-02-25 - Zakup usług edukacyjnych na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Tytuł Zakup usług edukacyjnych na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Numer 77112 - 2013
Data wydania 2013-02-25

Hajnówka: Zakup usług edukacyjnych na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 77112 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług edukacyjnych na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2012/2013, w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych w zakresie: przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych w procesie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w 26 szkołach i 2 przedszkolach w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2012/2013 oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w ramach 12 ofert doskonalenia nauczycieli i dyrektorów przygotowanych przez ORE i dostosowanych do potrzeb szkoły /przedszkola oraz w ramach 4 tematów sieci współpracy i samokształcenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena zostanie dokonana poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył odpowiednie dokumenty wymienione w pkt VII SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena zostanie dokonana poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył odpowiednie dokumenty wymienione w pkt VII SIWZ oraz czy Wykonawca zrealizował należycie (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 10 zajęć edukacyjnych, minimum 8-godzinnych, dla nauczycieli lub dyrektorów szkół/przedszkoli i złoży Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu (Załącznik nr 6 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena zostanie dokonana poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył odpowiednie dokumenty wymienione w pkt VII SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena zostanie dokonana poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył odpowiednie dokumenty wymienione w pkt VII SIWZ oraz wykazał w Załączniku nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym i Załączniku nr 8 do SIWZ - Życiorys zawodowy, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia lub dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, wskazanymi przez Zamawiającego w pkt VI SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena zostanie dokonana poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył odpowiednie dokumenty wymienione w pkt VII SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wypełniony i zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Kwestionariusz osobowy (dotyczy osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, z którą podpisana będzie umowa-zlecenie) - Załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Życiorys zawodowy - Załącznik nr 8 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany Umowy: 1. w zakresie terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, w tym zmiana terminu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; 2. w zakresie realizacji przedmiotu umowy, spowodowanym przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3. w zakresie zmniejszenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy i zasad płatności tego wynagrodzenia: 1) w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy, 2) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości Umowy, a zmiana Umowy jest korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka, pok. 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina, 1 17-200 Hajnówka, Sekretariat pok. nr 19, I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-02-25

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-02-25