Zamówienie Nr z dnia 2015-02-25 - „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B – I etap, przebudowa”

Tytuł „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B – I etap, przebudowa”
Data wydania 2015-02-25

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

I.              Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II.            Przedmiot zamówienia.

1.     Przedmiotem zamówienia jest  „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B – I etap, przebudowa

              Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

               Publicznych (CPV): 71 24 70 00 nadzór nad robotami budowlanymi

1.2 Nadzorem objęte są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 2327 B - ul. Prosta w Hajnówce na łącznym odcinku o długości 718 m (w tym w drodze powiatowej 700, w drodze wojewódzkiej 685 - 18 m) poprzez wykonanie:

1)      kanalizacji deszczowej,

2)      warstwy odsączającej,

3)       podbudowy ulicy nawierzchni , chodników ,wjazdów bramowych,

4)       oznakowania poziomego i pionowego itp.

  1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych zawarty jest:

a)      w projekcie wykonawczym

b)      Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)

c)      Przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszych warunków

WW. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl dla realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B – I etap, przebudowa” lub  Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1  Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( DZ.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) tj. w szczególności:

a)      wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót

b)      prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością ,wiedzą techniczną i  postanowieniami  zawartej umowy. 

c)      kontrolę jakości używanych materiałów  zgodnie z obowiązującym prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

d)      żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

e)      dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, 

f)       udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:

-          stwierdzenia gotowości odbioru,

-          przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej

g)      dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowania inwestycji,

h)      pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,

i)        potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

j)        prowadzenie książki obmiarów i okazywanie jej na wezwanie Zamawiającego

k)      sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

l)        kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużyciu materiałów i weryfikacji kosztów i sprawdzanie faktury, 

m)    sygnalizowanie Zamawiającemu o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych ,

n)      udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udział w naradach technicznych,

o)      sprawdzenie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy  przez cały okres wykonywania robót objętych nadzorem,

p)      reprezentowanie interesów Zamawiającego.

    2.2    Po zakończeniu robot budowlanych do obowiązku  Wykonawcy będzie należało:

         - finalizacja zadania wynikająca z zakończenia budowy

         - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek

         - odbiór wykonanych robot związanych z usunięciem wad i usterek

         - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów

         - udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych

     2.3.Do obowiązków Zamawiającego należy:

          - dostarczenie dokumentacji projektowej oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych

           - współpraca z Wykonawcą w zakresie wszystkich spraw mających wpływ na  realizację

              przedsięwzięcia

           - terminowe regulowanie należności za sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru

      2.4 Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pełniącemu funkcję inspektora nadzoru pomieszczenia biurowego, ani środka transportu niezbędnego do pełnienia funkcji   inspektora nadzoru.

        2.5 W ramach niniejszego zamówienia nadzór obejmuje:

1)       nadzór nad robotami drogowymi,

2)       nadzór nad robotami związanymi z branżą telekomunikacyjną,

3)       nadzór nad robotami związanymi z branżą sanitarną,

    3. Organizacja działań

a)      Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje prace swoich pracowników
w taki sposób, aby roboty były zrealizowane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo – finansowym.

b)      Kierownik Zespołu Nadzorującego będzie osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołami osobowymi (zespół inspektorów branżowych).

c)      Kierownik Zespołu Nadzorującego będzie pełnić jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru Robót Drogowych oraz koordynatora inspektorów nadzoru i pozostałych osób biorących udział w realizacji Projektu oraz wykonawców robót.

d)      Kierownik Zespołu Nadzorującego oraz pozostałe osoby Zespołu Nadzorującego będą prowadziły stały nadzór nad robotami zgodnie z zapisami umowy  oraz będą obecne na budowie tak często jak będzie wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia na roboty tj. min. 1 raz dziennne  podczas prowadzenia robót oraz  na każde żądanie Zamawiającego. 

e)      Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt
z Zamawiającym.

f)       Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest do kontrolowania oznakowania terenu budowy zgodności z projektem czasowej organizacji ruchu

g)      Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Kierownika Zespołu Nadzorującego będzie decydować o:

1.        Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

2.        Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;

3.        Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

 

4. Pełnienie nadzoru

4.1 Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do:

a.         Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i SIWZ. 

b.        Nadzorowania wykonywania robót zamiennych,

c.         Wydania polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich, jakości;

d.        Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania i przechowywania materiałów,

e.         Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską,

f.         Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę robót wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań,

g.         Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót,

h.        Udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego, 

i.          Informowanie Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku z nieprzestrzeganiem wskazań ochronnych przedstawianych przez wykonawcę.

j.          Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy,

k.        Kontroli zgodności oznakowania i zabezpieczenia robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

l.          Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót reguł bhp,

m.      Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

n.        Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu,

o.        Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Projektu,

p.        Uzyskiwania od projektanta zgody za pośrednictwem i zgodą Zamawiającego
na zmiany w zakresie projektu budowlanego,

q.        Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

 

 

5. Kontrola rozliczeń

5.1 Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie monitorować postęp robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania oraz zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Projektu harmonogramami i warunkami zawartych umów i SIWZ w tym między innymi:

a)          prowadzenia bieżącej kontroli Projektu,

b)         dokonywania obmiaru i odbioru technicznego wykonanych robót,

c)         przedstawiania Zamawiającemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót i badań,

d)         Wnioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji Projektu oraz ocena ich kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie. Nadzór przy realizacji wnioskowanych zmian w ramach realizowanego Projektu,

e)         przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i odbioru terenu oraz ostatecznego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

f)          sprawdzania zasadności wprowadzenia robót zamiennych oraz ich wyceny,

g)         rozliczenia umów o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

h)         wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu wymaganych przez Zamawiającego,

 

           6.   Podwykonawcy (jeśli dotyczy)

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza w trakcie realizacji zamówienia zatrudnić podwykonawców, w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

2. Konieczność zlecenia robót podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie wskazanym w ofercie lub innym, wymaga zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zmuszony do dokonania zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu składając ofertę, to zmiana ta będzie możliwa jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w takim samym lub większym stopniu i zakresie, co podmiot wskazany w ofercie.

 

2.Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest .Krystyna Miszczuk tel. 85 683 20 01

 

III.         Termin wykonania zamówienia.

1.   Do zakończenia robót budowlanych , planowany termin 20 sierpnia 2015 rok

              2. Udział w przeglądach gwarancyjnych oraz w odbiorze gwarancyjnych. Gwarancja

                nie dłuższa niż 72 miesiące

 

 

IV.        Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.    Warunki zamówienia-wymagania zamawiającego:

1.1 Wykonawca dysponować będzie osobami, które posiadają niżej wymienione uprawnienia:                                                                                                                     

a)  do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń  w zakresie drogowym oraz przynależeć do Izby Inżynierów  Budownictwa

b)  do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sanitarnym bez ograniczeń  oraz przynależeć do Izby Inżynierów  Budownictwa lub zapewnić podwykonawcę posiadającego te uprawnienia

c) do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie telekomunikacyjnym  bez ograniczeń  oraz przynależeć do Izby Inżynierów  Budownictwa lub zapewnić podwykonawcę posiadającego te uprawnienia

1.2  Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł.

e) Wykonawca winien posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia nadzoru nad robotami o podobnym charakterze  i wartości min brutto 35 000 zł – min. 1 budowa. Należy dołączyć referencję bądź poświadczenie o należytym wykonaniu usługi.

 

  2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

     Cena – 100 %

               cena (w rozumieniu wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy)

               waga 100%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

 

· 100 pkt  

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 100%

CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

             CB – zaproponowana cena oferty badanej

 

V.                Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

VI.             Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VII.          Oferta powinna zawierać:

 

1.      Wypełniony „Formularz oferty”.

2.      Parafowany wzór umowy

3.      Wypełniony Wykaz osób

4.      Kserokopię polisy ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł. potwierdzona za zgodność z oryginałem

5.      Referencję bądź poświadczenie o należytym wykonaniu usługi w zakresie pełnienia nadzoru nad robotami o podobnym charakterze  i wartości min brutto 35 000 zł – min. 1 budowa.- oryginał lub kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

VIII.       Miejsce oraz termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 06 marca 2015 r. do godz. 10:00

 

IX.             Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

X.                Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XI.             Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

1.   Druk „Formularz oferty” - zał. Nr 1 do WZ

2.   Wzór umowy – zał. Nr 2 do WZ

3.   Wykaz  osób – zał.  Nr 3 do WZ

4.   Przedmiarze robót – zał. Nr 4 do WZ

5.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych zawarty jest:

d)      w projekcie wykonawczym

e)      Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl dla realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B – I etap, przebudowa” lub  Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41.

 

 

                                                                                    

 

 

Hajnówka, 2015-02-25

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-02-25

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-03-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-02-25