Zamówienie Nr 41375 - 2015 z dnia 2015-03-25 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B - I etap, przebudowa.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B - I etap, przebudowa.
Numer 41375 - 2015
Data wydania 2015-03-25

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 37338-2015 z dnia 2015-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 2327 B - ul. Prosta w Hajnówce na łącznym odcinku o długości 718 m (w tym w drodze powiatowej 700, w drodze wojewódzkiej 685 - 18 m)poprzez...
Termin składania ofert: 2015-03-06


Hajnówka: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B - I etap, przebudowa.
Numer ogłoszenia: 41375 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37338 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej ulicy Prostej w Hajnówce, droga powiatowa Nr 2327B - I etap, przebudowa..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 2327 B - ul. Prosta w Hajnówce na łącznym odcinku o długości 718 m (w tym w drodze powiatowej 700, w drodze wojewódzkiej 685 - 18 m)poprzez wykonanie: kanalizacji deszczowej, warstwy odsączającej, podbudowy ulicy nawierzchni , chodników ,wjazdów bramowych, oznakowania poziomego i pionowego itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: a) w projekcie wykonawczym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiących Załącznik Nr 5 do SIWZ, c) Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik NR 4 do SIWZ, d) Kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.11.12.00-0, 45.23.21.30-2, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19 Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży , z siedzibą w 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2541031,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1581862,77
  • Oferta z najniższą ceną: 1581862,77 / Oferta z najwyższą ceną: 1898871,66
  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-03-25

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-03-25

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-03-25