Zamówienie Nr 68458 - 2016 z dnia 2016-03-25 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane. Hajnówka: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce.

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane. Hajnówka: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce.
Numer 68458 - 2016
Data wydania 2016-03-25

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 37100-2016 z dnia 2016-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce. 1) Zamawiający...
Termin składania ofert: 2016-03-07


Hajnówka: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce.
Numer ogłoszenia: 68458 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37100 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623 B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce. 1) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, STW i OR ,przedmiarze robót i obejmuje on: Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowy i dokumentacji technicznej, STW i OR. 3) Całość materiałów na wykonanie wymienionego zakresu zabezpiecza Wykonawca. 4) Realizacji inwestycji przebudowy odcinka ulicy Targowej od km 0+004,00 do km 0+450,51 - dr. powiatowa 1623 B i rozbudowy odcinka ul. Prostej od km 0+003,5 do km 0+323,00- dr. powiatowa 2327 B w Hajnówce obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: a) wykonanie robót przygotowawczych, b) wykonanie robót rozbiórkowych, c) usunięcie drzew i krzewów, d) wykonanie robót ziemnych, e) wykonanie podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz z betonu asfaltowego, f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, g) wykonanie oznakowania poziomego h) wykonanie oznakowania pionowego, i) wykonanie krawężników, chodników, ścieżki rowerowej j) humusowanie skarp i sadzenie drzew wraz z pielęgnacją k) regulacja pionowa studzienek kanałowych, zaworów wodociągowych, studzienek telefonicznych, l) przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektów, stanowiąca załącznik do SIWZ. Jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2, 45.23.23.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2657193,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1580734,19
  • Oferta z najniższą ceną: 1580734,19 / Oferta z najwyższą ceną: 2259362,52
  • Waluta: PLN .

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-03-25

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-03-25

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-03-25