Zamówienie Nr DT/PG/5111-1/16 z dnia 2016-04-25 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza sprzedaż drewna opałowego z wiatrołomów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej, składowanych na placu tut. Zarządu.

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza sprzedaż drewna opałowego z wiatrołomów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej, składowanych na placu tut. Zarządu.
Numer DT/PG/5111-1/16
Data wydania 2016-04-25

Hajnówka, dnia 25.04.2016 r.

DT/PG/5111-1/16

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (85) 683-20-01 / (85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

Ogłasza sprzedaż drewna opałowego z wiatrołomów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej, składowanych na placu tut. Zarządu.

 

Sprzedaż drewna została ujęta w jednym zadaniu – Zadanie nr 1, które dotyczy sprzedaży  całości zgromadzonego w 4 stosach drewna o łącznej masie około 72,39 m3 za cenę wywoławczą 4227,57 zł netto. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Gatunkami drzew wchodzącymi w skład wiatrołomów są: brzoza, wierzba, topola, topola osika, dąb. Masa drewna ułożonego w stosy wynosi: stos nr 1 - 17,16 m3, stos nr 2 - 3,86 m3, stos nr 3 - 16,27 m3, stos nr 4 - 35,10 m3

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 – 422,76 w terminie do dnia
09.05.2016 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. do dnia 09.05.2016 r. do godz. 1500 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: 43,00 zł lub jego wielokrotność. Warunki przystąpienia do sprzedaży drewna opałowego zostały określone w Regulaminie aukcji - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce,
ul. Bielska 41, pokój Nr 1.

Termin przeprowadzenia aukcji: 10.05.2016 r. godz. 900.

Dokumenty dotyczące sprzedaży drewna opałowego można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 5 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.

Załączniki:

1. Regulamin aukcji na sprzedaż drzew,

2. Wzór umowy.

 

                                    Sporządził:                                                                    Zatwierdził:

                          SPECJALISTA                                                                 KIEROWNIK

d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego                    Zarządu Dróg Powiatowych

                   utrzymania zadrzewienia                                                    w Hajnówce

                  uzgadniania dokumentacji                                                inż. Krystyna Miszczuk

                                     Paweł Grygoruk                            

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-04-26

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-04-26

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-04-26