Zamówienie Nr DT.3410.6.2015 z dnia 2015-05-25 - Budowa czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży -droga powiatowa Nr 1649 B

Tytuł Budowa czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży -droga powiatowa Nr 1649 B
Numer DT.3410.6.2015
Data wydania 2015-05-25

                                                                                                  Hajnówka, dnia 25.05.2015 r.

Znak sprawy: DT.3410.6.2015                                    

 

 

                                                                                                                                                                                              

                                        

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ” Budowę czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży -droga powiatowa Nr 1649 B”

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zgodnie art.4 pkt.8, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości poniżej 30 000 euro.

Termin składania ofert 2015-06-01 do godz. 15.00.

 

 

 

 

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                    

                                                                                                              Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych     

                                                                                                                        Krystyna Miszczuk

Załącznik:

1.     Zał. Nr 1  do zaproszenia - Warunki zamówienia

2. Zał. Nr 1  do WZ – formularz ofertowy

3. Zał. Nr 2 do WZ – projekt umowy

4. Zał. Nr 3 do WZ – przedmiar branża drogowa

5. Zał. Nr 3a do WZ – przedmiar branża sanitarna

6. Zał. Nr 4 do WZ – kosztorys ofertowy branża drogowa

7. Zał. Nr 4a do WZ - kosztorys ofertowy branża sanitarna

8. Zał. Nr 5 do WZ- ST  branża sanitarna

9. Zał. Nr 5a do WZ- STWiOR  branża drogowa

10.  Zał. Nr 6 do WZ- projekt budowlany

11.  Zał. Nr 7 do WZ- projekt wykonawczy branża drogowa

12.  Zał. Nr 7a do WZ- projekt wykonawczy branża sanitarna

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-05-25

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-05-25

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-05-25