Zamówienie Nr GK 342-2/10 z dnia 2010-08-25 - Wykonanie dla obszaru gminy Dubicze Cerkiewne i gminy Narewka powiatu hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegajacą na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych.

Tytuł Wykonanie dla obszaru gminy Dubicze Cerkiewne i gminy Narewka powiatu hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegajacą na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych.
Numer GK 342-2/10
Data wydania 2010-08-25

 

Hajnówka: Wykonanie dla obszaru gminy Dubicze Cerkiewne i gminy Narewka powiatu hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegajacą na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych.

Data zamieszczenia: 25.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. (85) 682 93 77, faks (85) 682 42 20,e-mail: geodezja@powiat.hajnowka.pl

 

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin Dubicze Cerkiewne i Narewka powiatu hajnowskiego polegająca na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla 61 obrębów 2 gmin powiatu hajnowskiego(gmina Dubicze Cerkiewne i gmina Narewka);
2. Zakres prac obejmuje teren około 48 978 ha: szacunkowa liczba budynków 12 000, szacunkowa liczba lokali 220.

Zamówienie dzieli się na 2 etapy:

I etap obejmuje:

- porównanie mapy ewidencyjnej z terenem

-pozyskanie danych źródłowych z zakresu ewidencji budynków i lokali

-pomiar uzupełniający budynków i użytków na terenach zabudowanych

-sporządzenie arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali

II etap obejmuje:

-badanie ksiąg wieczystych

-uzupełnienie dotychczasowej opisowej bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w programie EWMAPA wersja 4,05 zbiorami danych ewidencji budynków i lokali oraz w zakresie powierzchni użytków zabudowanych

- uzupełnienie istniejącej mapy numerycznej w programie EWMAPA wersja 9,0 obiektami typu budynek oraz danymi dotyczącymi użytków zabudowanych ,numeracji budynków, nazewnictwa obrębów , miejscowości, przysiółków, działów leśnych, ulic i placów, nazw własnych wód stojących i płynących , oznaczenia dróg publicznych

-uzupełnienie analogowej mapy zasadniczej i ewidencyjnej danymi z pomiaru uzupełniającego w zakresie budynków i lokali

- wyplot 4 arkuszy map ewidencyjnych obrębu Krugłe, gmina Dubicze Cerkiewne, przygotowanie do zawieszenia

-naniesienie siatki kwadratów w układzie „2000” na część arkuszy map ewidencyjnych oraz pierworysy i nakładki mapy zasadniczej

-opracowanie operatu ewidencyjnego

-wyłożenie projektu ewidencyjnego operatu opisowo- kartograficznego

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, a w szczególności zgodnie z Warunkami technicznymi modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych dla gmin Dubicze Cerkiewne i gminy Narewka powiatu hajnowskiego

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.33.00.00 -
Różne usługi inżynieryjne
71.35.50.00 -
Usługi pomiarowe
72.31.00.00 -
Usługi przetwarzania danych
.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie I etapu 10 grudnia 2010roku,zakończenie II etapu i całości zamówienia 15 października 2011r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

 

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Za spełniających wyżej wymieniony warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu prac o podobnym zakresie tj. założenie ewidencji budynków dla 6 000 budynków każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót polegających na założeniu ewidencji budynków dla minimum 6 000 budynków każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Za spełniających wyżej wymieniony warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają licencję dla programu EWOPIS 4,0 i EWMAPA 9,0

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Za spełniających wyżej wymieniony warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
   - zapewnią przynajmniej 2 osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1i 2

-zapewnią przynajmniej 2 osoby ,które ukończyły kursy z zakresu obsługi programów EWOPIS i EWMAPA

- posiadają 2 zespoły 3 osobowe ,które będą wykonywać zamówienie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 •  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

 

  • wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

 

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:
1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl(Zakładka BIP)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
pok. nr 29 (I piętro)Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce) - druk nieodpłatny lub za zaliczeniem pocztowym (przesyłka pobraniowa - koszty przesyłki ponosi Wykonawca).a także faksem lub e-mailem za potwierdzeniem oraz ze strony internetowej.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2010roku. godzina 10:00, miejsce: wyłącznie pokój nr 19 mieszczący się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1 ,17-200 Hajnówka (Sekretariat Starostwa Powiatowego w Hajnowskiego)

1.Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie l, faksem - wyłącznie na numer faksu 85 682 42 20 lub e-mailem na adres geodezja@powiat.hajnowka.pl , z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych..

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-08-25

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-08-31

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-08-25