Zamówienie Nr 251684 - 2015 z dnia 2015-09-25 - Świadczenie usługi polegającej na druku i dostawie publikacji w wersji papierowej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Świadczenie usługi polegającej na druku i dostawie publikacji w wersji papierowej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 251684 - 2015
Data wydania 2015-09-25
Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na druku i dostawie publikacji w wersji papierowej

Numer ogłoszenia: 251684 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230676 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na druku i dostawie publikacji w wersji papierowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa publikacji w wersji papierowej: albumu Powiat hajnowski- bogactwo przyrody i kultury oraz folderu W sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ - stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Grafpol Agnieszka Blicharz - Krupińska, ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18046,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 20751,00

  • Oferta z najniższą ceną: 18966,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29988,00

  • Waluta: PLN .


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-09-25

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-09-25

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-09-25