Zamówienie Nr 28/2013 z dnia 2013-10-25 - Zapytanie ofertowe nr 28/2013 na świadczenie usługi eksperckiej z zakresu edukacji ekologicznej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 28/2013 na świadczenie usługi eksperckiej z zakresu edukacji ekologicznej w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 28/2013
Data wydania 2013-10-25

Zapytanie ofertowe nr 28/2013

na świadczenie usługi eksperckiej z zakresu edukacji ekologicznej w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce (zm. Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Hajnowskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce) oraz oświadczenia z dnia 22.11.2012 r. stanowiącym załącznik dokumentacji wniosku "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej" dotyczącym stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej/doradczej podczas spotkania otwartego Platformy Dialogu i Współpracy na temat edukacji ekologicznej w podejściu wynikającym ze zrównoważonego rozwoju, tj. edukacji ekologiczno-przyrodniczej ekologiczno-społecznej i ekologiczno-gospodarczej w regionie Puszcza Białowieska.

Planowany termin spotkania 27 listopada 2013, godziny popołudniowe. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.

Pod pojęciem usługi eksperckiej/doradczej należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na:

 • opracowaniu tematyki i przebiegu spotkania otwartego dla mieszkańców odnośnie edukacji ekologicznej w regionie Puszcza Białowieska. Przewidywany czas trwania spotkania 3 godziny.

 • przygotowanie i prowadzenie spotkania we współpracy z facylitatorem, objaśnianiu poszczególnych zagadnień i bieżącej ocenie wpływających propozycji związanych z tematem,

 • sporządzenie raportu zawierającego wnioski ze spotkania z dnia 27.11.2013 r. wraz z ich interpretacją,

 

Zamawiający proponuje poruszenie m.in. następujących zagadnień:

1. Przedstawienie dotychczas podejmowanych działań w regionie mających na celu kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

2. Wyzwania i możliwości edukacyjne na terenach chronionych.

3. Edukacja ekologiczna w odniesieniu do rozwoju gospodarczego regionu.

4. Analiza i weryfikacja celów, zadań i założeń edukacji ekologicznej w regionie Puszcza Białowieska w odniesieniu do mieszkańców powiatu hajnowskiego i turystów.

5. Propozycje nowatorskich kierunków edukacji ekologicznej dostosowanych do specyfiki regionu Puszcza Białowieska i zróżnicowanych w zależności od wieku grup odbiorców.

 

 

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia lub ewentualnego noclegu Wykonawcy.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Usługa ekspercka będzie realizowana w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Oferta cenowa – Załącznik nr 1.

 2. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje poparte wykształceniem umożliwiającym pełnienie funkcji eksperta w zakresie edukacji ekologicznej - Załącznik nr 2.

 3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu we współpracy z kluczowymi instytucjami w obszarze edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju - Załącznik nr 3.

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi.

 5. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

 

 

 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE

 

1. Wykonawca sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.

2. Wykonawca powinien obliczyć cenę brutto za pełną realizację usługi.

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

5. W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena – 80% oraz doświadczenie we współpracy z kluczowymi instytucjami w obszarze edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju- 20%.


 


 

- Kryterium Cena – 80%

Sposób obliczenia:

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa = wartości brutto oferty badanej X 80%


 


 

- Kryterium : Doświadczenie we współpracy z kluczowymi instytucjami w obszarze edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju - 20%


 

Sposób obliczenia:

Ilość punktów przyznanych ofercie badanej

Wartość punktowa = Najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert X 20%

 

Każde wykazane doświadczenie otrzyma 1 pkt.

Najwyższą ilość punktów w kryterium doświadczenie otrzyma ten wykonawca, który wykaże doświadczenia we współpracy z kluczowymi instytucjami w obszarze edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany Wykonawca, który łącznie zdobędzie największą liczbę punktów.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 02.11.2013 r. w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Lucyna Lewczuk , tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” www.puszczailudzie.pl, na stronie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Załącznik nr 1 Oferta cenowa.

Załącznik nr 2 Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-10-25

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-10-25

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-10-25