Zamówienie Nr OA.253.1.2011 z dnia 2011-05-26 - Ogłoszenie o zamówieniu-usługiUbezpieczenie majątku i interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu-usługi Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Numer OA.253.1.2011
Data wydania 2011-05-26

 

Nr sprawy: OA.253.1.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi


I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie,
tel. 085 6823371, faks 085 6824220.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.powiat.hajnowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW, Assistance). 2.Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu, Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 17 lok. 2, 15- 404 Białystok, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie ją realizował. 2.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający: - warunki szczególne (obligatoryjne) dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, - klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne (fakultatywne) dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik nr 4: Warunki szczególne (obligatoryjne) - definicje pojęć i klauzul Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne (fakultatywne) - definicje pojęć, Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów, Załącznik nr 8: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, Załącznik Nr 9: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania), Załącznik Nr 10: Wykaz mostów, 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków) Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w chwili przeprowadzania procedury spełnione będą przesłanki art. 67 ust. 1 punkt 6) ustawy, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej.
spełnia/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie uprawnień jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 80
2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne (fakultatywne) - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli: a) wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego, b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia, c) zmiany korzystne są dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym, d) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia, e) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, objętego przedmiotem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób, f) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka. Zmiany umowy, o których mowa powyżej, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w wyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 Wydział Organizacyjno-Administracyjny pok. 22 tel. 85 682 33 71.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. zina 1 17-200 Hajnówka I piętro (sekretariat) pok. Nr 19.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

      Włodzimierz Pietroczuk

Starosta Hajnowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-05-26

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-06-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-05-26