Zamówienie Nr 245446 - 2013 z dnia 2013-06-26 - Hajnówka: MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W HAJNÓWCE

Tytuł Hajnówka: MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W HAJNÓWCE
Numer 245446 - 2013
Data wydania 2013-06-26

Hajnówka: MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W HAJNÓWCE
Numer ogłoszenia: 245446 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powhajnowka@neostrada.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W HAJNÓWCE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Montaż dźwigu platformowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce Realizacja zamówienia (prowadzenie robót) rozpocznie się z chwilą zawarcia umowy z przewidywanym zakończeniem prac do 30 listopada 2013 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z montażem dźwigu platformowego zewnętrzne w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce : przygotowanie terenu pod budowę windy, roboty hydroizolacyjne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty wodno- kanalizacyjne. Szczegółowy zakres robót, które objęte są przedmiotem zamówienia opisany został w Dokumentacji projektowej w tym w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót będącymi załącznikami do SIWZ. Parametry platformy dźwigowej oprócz określonych w STWiORB powinny również spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien na miejscu dokonać oględzin budynku, którego dotyczy przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z dyrekcją placówki w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy, umożliwiający prawidłowe prowadzenie zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić odbiór techniczny urządzenia platformy przez odpowiednią instytucję Dozoru Technicznego i przedstawić odpowiedni dokument z przeprowadzonej kontroli i odbioru platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych Koszty w/w odbioru ponosi Wykonawca w ramach zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2.Projekt budowlany 3.Przedmiar robót Wymagany okres rękojmi min. 36 miesięcy od podpisania protokółu końcowego odbioru bez usterek 2.Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne ( to znaczy nie gorsze pod względem wykonania, zastosowanych materiałów, technologii). 3.Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy p.z.p, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. 4.Wymagania stawiane wykonawcy : a.Zabezpieczenie placu budowy na czas realizacji zadnia. b.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, z projektem, oraz z należytą starannością c.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. d.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. e.Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. f.Zapewnienie niezbędnych do realizacji zadania mediów ( energia elektryczna, woda) na koszt Wykonawcy. Za termin zakończenia zamówienia uznany zostanie termin podpisania bezusterkowego protokołu odbioru..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.26.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank PBK 49124052111111001051546448 podając znak postępowania przetargowego POW.ZP.272.I.2013 z dopiskiem: Wadium - Montaż dźwigu platformowego zewnętrznego. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie (przed upływem terminu składania ofert) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem WADIUM - Montaż dźwigu platformowego zewnętrznego. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Ponadto w/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o którym mowa w pkt 11.2 ppkt 1 SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie: Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania w ramach którego Wykonawca wskaże wykonane min. dwie roboty budowlane o podobnym zakresie (montaż dźwigu osobowego, windy ) o wartości dla jednego zadania min 50.000,00 zł brutto z załączeniem dowodów ( w formie poświadczeń bądź innych dokumentów jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzających że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.2 ppkt 1 SIWZ. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.2 ppkt 1 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego; a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.2 ppkt.1 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 10.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w pkt 11.3 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Poza wykazem robót o którym mowa powyżej Wykonawca przedstawi dowody ( w formie poświadczeń bądź innych dokumentów jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzających że min. dwie roboty budowlane o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia (montaż dźwigu osobowego, windy ) o wartości dla jednego zadania min 50.000,00 zł brutto zostały przez Niego wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreśłonym przez Zamawiajacego w treści formularza ofertowego w pkt 3

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonwacy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający zastrzega możliwość istotnej zmiany umowy, warunki takiej zmiany zawarte zostały w § 12 projektu umowy będącego załacznikiem nr 9 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powhajnowka@neostrada.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Ośrodek Wsparcia ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Ośrodek Wsparcia ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-06-26

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-06-26

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-06-26