Zamówienie Nr z dnia 2011-08-26 - Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rejonu Osady Zwierzyniec

Tytuł Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rejonu Osady Zwierzyniec
Data wydania 2011-08-26

REGULAMIN KONKURSU

NA KONCEPCJĘ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ

REJONU OSADY ZWIERZYNIEC

 

 

I. Ustalenia formalno-prawne.

 

 1. Organizator.

1.1.      Organizatorem konkursu jest Powiat Hajnowski (w oparciu o porozumienie współpracy zawarte pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Białowieskim Parkiem Narodowym, Skarbem Państwa Nadleśnictwem Białowieża, Skarbem Państwa Nadleśnictwem Hajnówka, z dnia 5 maja 2011 r.), zwane dalej Organizatorem.

1.2.      Siedziba Organizatora:      

17-200 Hajnówka, ul. A.Zina 1

Tel. (85) 682 27 18, 682 48 37

Fax (85) 682 4220

www.powiat.hajnowka.pl

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

1.3.      Osobami upoważnionymi do kontaktów z uczestnikami konkursu  w sprawach organizacyjnych jest :

 


 • Urszula Janiel – Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Hajnówce

tel. (85) 682 3046, e-mail: ujaniel@powiat.hajnowka.pl

 

1.4.      Wszelką korespondencję do Organizatora związaną z niniejszym konkursem należy kierować :

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. A.Zina 1     

fax (85) 682 4220,

e-mail: ujaniel@powiat.hajnowka.pl

 

1.5.      Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, informacje, zapytania, wnioski i odpowiedzi Organizatora oraz Uczestników konkursu będą przekazywane na piśmie osobiście lub listownie lub też pocztą elektroniczną z dopiskiem: „Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną rejonu Osady Zwierzyniec”.

        

 1. Podstawa prawna.

2.1.      Konkurs odbywać się będzie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.2.      Podstawą prawną konkursu jest Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Forma konkursu.

3.1.      Konkurs ma formę otwartą, jednoetapową, realizacyjną.

 

 1. Terminarz konkursu.

4.1.      Ogłoszenie konkursu                    25.08.2011         

4.2.      Składanie prac konkursowych      17.10.2011

4.3.      Ogłoszenie wyników                     24.10.2011

4.4.      W uzasadnionych przypadkach Organizator konkursu może dokonać zmiany terminów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu.

 

 1. Zasady składania zapytań w zakresie warunków konkursu.

5.1.      Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się na piśmie lub drogą elektroniczną do sekretarza konkursu o wyjaśnienie postanowień warunków konkursu, chyba że prośba o wyjaśnienie treści wpłynie na mniej niż 6 dni przez terminem składania prac konkursowych (pkt. 4.2).

5.2.      Sekretarz konkursu przesyła uczestnikom konkursu odpowiedzi na pytania skonsultowane z przedstawicielami Sądu Konkursowego oraz umieszcza wszystkie pytania i odpowiedzi na stronie internetowej powiatu - www.powiat.hajnowka.pl (zakładka Bip), zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych.

6.1.      Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, pok. 19, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 do dnia 17.10.2011 (poniedziałek) do godziny 15.00.

6.2.      Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora).

6.3.      Prace, które wpłyną po terminie wyznaczonym do ich składania nie będą uczestniczyć w konkursie i będą zwracane bez otwarcia.

6.4.      Wszystkie elementy pracy konkursowej (część opisowa, plansze, rysunki, płyta CD i inn.) należy oznaczyć dowolną, identyczną liczbą rozpoznawczą sześciocyfrową wysokości 1 cm.

6.5.      Prace konkursowe należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w którym może znajdować się tylko jedna praca konkursowa w formie papierowej i elektronicznej, oznaczona tą samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą oraz napisem:

 

 

K O N K U R S

NA KONCEPCJĘ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ

REJONU OSADY ZWIERZYNIEC

 

 

6.6.      Do opakowania należy dołączyć nieprzejrzystą, szczelnie zamkniętą kopertę o następujących cechach:

·         opisaną jedynie „KARTA IDENTYFIKACYJNA", zawierającą Kartę Identyfikacyjną Uczestnika konkursu — wzór Załącznik III;

·         w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie karta identyfikacyjna musi zawierać informację o wszystkich Uczestnikach wspólnie biorących udział w konkursie;

·         zarówno koperta, jak i sama Karta Identyfikacyjna winny być oznaczone taką samą liczbą rozpoznawczą, zgodną z liczbą umieszczoną na własnej pracy konkursowej i karcie pokwitowania odbioru pracy. Karta identyfikacyjna pozostanie zamknięta do czasu rozstrzygnięcia konkursu przez Sąd Konkursowy.

6.7.      Każdemu Uczestnikowi konkursu składającemu pracę konkursową Organizator może wydać pokwitowanie opatrzone datą i pieczęcią Organizatora.

6.8.      Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych.

6.9.      Sekretarz konkursu w momencie upłynięcia terminu składania prac, a przed przystąpieniem do pracy Sądu Konkursowego, sporządza listę wszystkich prac konkursowych i każdej z nich nadaje numer, a następnie sporządza protokół.

6.10.   Po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych Sąd Konkursowy dokona otwarcia wszystkich opakowań złożonych prac konkursowych.

6.11.   Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi Uczestnik konkursu.

 

 1. Wymagania dotyczące uczestników konkursu.

7.1.      Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W zespole projektowym muszą być osoby posiadające uprawnienia do projektowania.

7.2.      Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W tym przypadku Uczestnicy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie oraz odbioru nagrody pieniężnej.

7.2.1.         Pełnomocnictwo do reprezentowania uczestników konkursu powinno zawierać:

·         wskazanie osób prawnych lub fizycznych biorących udział w konkursie i udzielających pełnomocnictwa,

·         wskazanie pełnomocnika,

·         wskazanie zakresu ustanowionego pełnomocnika,

·         określenie celu wspólnego przedsięwzięcia, oznaczenie terminu obowiązywania pełnomocnictwa.

7.2.2.         Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Uczestników tj. przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Uczestnika konkursu.

7.2.3.         Skład grupy wykonawców wspólnie biorących udział w konkursie nie może ulec zmianie przez cały okres postępowania.

 

7.3.      Uczestnikami konkursu nie mogą być:

·         członkowie Sądu Konkursowego,

·         osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu konkursu, osoby biorące udział w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursu, w tym sekretarz konkursu, eksperci i konsultanci.

 

 1. Miejsce, termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu.

8.1.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 24.10.2011 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce, o godz. 11.00.

8.2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu i miejsca, o czym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia.

9.1.      Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do złożenia:

·         pracy konkursowej (Zakres rzeczowy opracowania powinien dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawiony w Regulaminie konkursu cel i powinien być przedstawiony w formie pozwalającej na jednoznaczne odczytanie projektu);

·         oświadczenie o związaniu Regulaminem konkursu, akceptacji jego warunków oraz o dysponowaniu prawami autorskimi, na formularzu zgodnym z treścią wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik I do Regulaminu - dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie lub Załącznik IA - dla Uczestników występujących wspólnie w konkursie.  W przypadku podmiotów występujących wspólnie, o których mowa w p. 7.2. należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów w niniejszym konkursie. Zamiast pełnomocnictwa można dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, o ile zawierać ona będzie pełnomocnictwo do działania w ich imieniu. Pełnomocnictwo winno upoważniać również do odbioru nagrody pieniężnej;

·         Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (np. posiadanie odpowiednich uprawnień), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru określonego w Załączniku II do niniejszego regulaminu.

 

 1. Zobowiązania autorów pracy konkursowej i organizatora.

10.1.   Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.

10.2.   Uczestnik konkursu może zwrócić się do Organizatora w formie pisemnej (listownej lub e-mailowej) o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu konkursu w terminie określonym w pkt. 4.2 rozdziału I niniejszego regulaminu. Organizatorzy konkursu są zobowiązani udzielić wyjaśnień w terminie określonym w pkt. 4.3. rozdziału I niniejszego regulaminu drogą elektroniczną oraz wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl (zakładka BIP).

10.3.   Wyjaśnienia udzielone przez Organizatorów konkursu oraz zmiany dokonane w Regulaminie konkursu są wiążące dla jego Uczestników.

 

II. Ustalenia merytoryczne.

 

1.   Przedmiot i zakres konkursu.

1.1.      Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej Rejonu Osady Zwierzyniec, spełniającej wymagania określone w niniejszym regulaminie.

1.2.      Zakresem konkursu jest Rejon Osady Zwierzyniec, a w szczególności:

·         Koncepcja zagospodarowania Osady Zwierzyniec, która znajduje się w zarządzie Białowieskiego Parku Narodowego;

·         Koncepcja zagospodarowania parkingu zwanego dalej ‘Parking Zwierzyniec’, zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 689 stanowiący własność Powiatu Hajnowskiego;

·         Koncepcja zaprojektowania i wykonania ścieżki edukacyjnej „Dzieje Zwierzyńca”;

·         Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego między obiektami (Parkingiem Zwierzyniec, Osada Zwierzyniec).

 

2.   Cele konkursu oraz planowany zakres prac w ramach Rejonu Osady Zwierzyniec.

2.1.      Opracowanie spójnej funkcjonalnie i urbanistycznie koncepcji zagospodarowania parkingu przy drodze wojewódzkiej 689 Hajnówka – Białowieża, obszarów leśnych wraz z infrastrukturą drogową i osadniczą na gruntach zarządzanych przez Powiat Hajnowski, Nadleśnictwa: Hajnówka, Białowieża i Białowieski Park Narodowy oraz zarządców dróg wojewódzkiej i powiatowej w Rejonie Osady Zwierzyniec.

2.2.      Rejon Osady Zwierzyniec planowany jest jako ważny węzeł edukacyjno-turystyczny skupiający:

·         miejsce obsługi ruchu turystycznego - parking na trasie Hajnówka-Białowieża,

·         ścieżkę edukacyjną „Dzieje Zwierzyńca” na terenie Nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Białowieskiego Parku Narodowego,

·         trasy turystyczne: Nordic Walking Park, narciarstwa biegowego, szlaki turystyczne piesze i rowerowe,

·         miejsce pamięci narodowej.

2.2.1. Mapa Rejonu Osady Zwierzyniec (działek 578/2 i 827) stanowi załącznik IV.

 

2.3.      Koncepcja programowo – przestrzenna Rejonu Osady Zwierzyniec:

 • powinna uwzględniać wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych planowanych do wykonania na projektowanych i istniejących obiektach do  promocji  źródeł energii odnawialnej oraz ukazania zasad ich funkcjonowania;
 • powinna uwzględniać usytuowanie tablic informacyjno – edukacyjnych na trasach turystycznych i edukacyjnych;
 • rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne muszą uwzględniać tradycje lokalne w zakresie materiałów, technik budowlanych oraz umieszczenie opisów w co najmniej dwóch językach;
 • Rejon Osady Zwierzyniec powinien spełniać ważną funkcję informacyjną w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i prezentacji zastosowanych rozwiązań z zakresu użytkowania zasobów środowiska, jak np. ograniczenie poboru wody, segregacja śmieci, ograniczenie użytkowania naczyń jednorazowych itp. oraz wykorzystania światła słonecznego do generowania energii elektrycznej, np. w sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych, oświetlenia parkingu, tablic informacyjnych itp.

 

2.4.      Koncepcja zagospodarowania Parkingu Zwierzyniec, zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 689 winna uwzględniać:

·         zbudowania na parkingu odpowiedniej infrastruktury obsługującej turystów – punkt małej gastronomii, informacja turystyczna, wypożyczalnia rowerów (min. 20 sztuk), nart, kijków, sanitariaty dla przyjezdnych, zadaszone miejsce do odpoczynku z ławami, stołami z daszkiem, miejsce ogniskowe lub wiata z kominkiem z miejscem dla co najmniej dla około 50 osób, miejsca parkingowe dla samochodów, tablice edukacyjne i informacyjne (w tym obecnie stojące tablice dot. Nordic Walking), stojaki na rowery, kosze na śmieci;

·         umieszczenia mapy regionu Puszczy Białowieskiej;

·         infrastruktura ma zapewniać korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne (nie tylko ruchowo);

·         zaproponowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej dla obiektów BPN-u proponowanych na Parkingu Zwierzyniec (w ewentualnym powiązaniu z obiektami Osady Zwierzyniec);

·         parking ma pełnić funkcję miejsca startowego kilku tras turystycznych, czynnych przez cały rok;

·         we wszystkich projektowanych obiektach należy maksymalnie wykorzystać źródła energii odnawialnej do oświetlania obiektu, pracy urządzeń, przygotowania ciepłej wody, ogrzewania. 

 

2.4.1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parkingu Zwierzyniec będzie stanowiło w kolejnym etapie podstawę do opracowania dokumentacji technicznej stanowiącej przedmiot zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.4.2. Istnieje koncepcja Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra z wytyczonymi w roku bieżącym trasami-pętlami związanymi z obiektem Zwierzyniec. Parking Zwierzyniec jest miejscem startowym 4 tras Nordic Walking, obecnie są ustawione dwie tablice informacyjne. Mapka z przebiegiem tras Nordic Walking stanowi załącznik X.

2.4.3. Mapa działki 578/2 Parking Zwierzyniec stanowi załącznik VIII.

 

 

2.5.      Koncepcja zagospodarowania Osady Zwierzyniec (obiekty Białowieskiego Parku Narodowego) powinna uwzględniać:

·         wykorzystanie drzewostanu otaczającego pomnik żubra do prezentacji walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej,

·         wyeksponowanie, opisanie, rosnących tu dorodnych drzew kilku gatunków,

·         ukazanie historii pomnika żubra,

·         upamiętnienie wielu znanych polskich literatów którzy urodzili się osadzie Zwierzyniec lub odwiedzali obiekt wielokrotnie: Igor Newerly – urodził się 24 marca 1934 r. (spędził tu lata dzieciństwa); wizyty po 1965 r. kilkakrotnie; Jerzy Wiktor Jasiński 15 sierpnia 1934 r (poeta, ,grafik, rzeźbiarz) i wiele innych osób. Gośćmi obiektu byli m.in.: Eliza Orzeszkowa – 1889, 1899, 1900, 1901; Henryk Sienkiewicz – 1882; Zygmunt Gloger – 1879, 1880, 1903. Upamiętnienie tych faktów w atrakcyjnej formie innej niż tablica informacyjna.

·         Zaprojektowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej dla całego zespołu tj. dwa budynki osady Zwierzyniec, projektowane obiekty na parkingu Zwierzyniec. Kwestia do rozważenia przez projektanta jak rozwiązać gospodarkę ściekową na dwóch sąsiadujących obiektach tzn .dwa budynku dwurodzinne, rozbieralnia żubrów (uciążliwe ścieki powstające przy rozbiórce tuszy żubrów – w okresie roku ok. 40 tusz głównie w okresie zimowym), obiekty parkingu o nierównym, sezonowym wykorzystaniu.

 

2.5.1. Została zebrana zbiórka funduszy na rzecz wykonania repliki 1:1 pomnika żubra z brązu.

2.5.2. Dostępne są następujące załączniki:

·         Szkic sytuacyjny Osada Zwierzyniec - załącznik V.

·         Historia osady Zwierzyniec – załącznik VI.

·         Historia pomnika żubra w Zwierzyńcu – załącznik VII.

 

2.6.      Koncepcja zaprojektowania i wykonania ścieżki edukacyjnej „Dzieje Zwierzyńca” winna zawierać:

·         Wytyczenie i oznakowanie ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną (tablice informacyjne, kosze na śmieci);

 

2.6.1. Została sporządzona i uzgodniona koncepcja ścieżki edukacyjnej „Dzieje Zwierzyńca” prezentująca historię osady, ludzi z nią związanych – szczególnie tradycje łowieckie z wykorzystaniem repliki pomnika żubra postawionego na pamiątkę polowania cara Aleksanra II w 1860 r. (wspólnie przedsięwzięcie redakcji „Łowiec Polski”, PGL LP, BPN, Starostwa Powiatowego w Hajnówce).

2.6.2. Szkic sytuacyjny proponowanej ścieżki edukacyjnej „Dzieje Zwierzyńca” stanowi załącznik IX.

 

2.7.      Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego między obiektami (Parkingiem Zwierzyniec, Osada Zwierzyniec) winna uwzględniać:

·         organizację ruchu pieszego w ramach Rejonu Osady Zwierzyniec tzn. pomiędzy parkingiem, pomnikiem żubra, ścieżkami edukacyjnymi i historycznymi;

·         umocnienie nawierzchni gruntowej ścieżek i tras pieszych w Rejonie Osady Zwierzyniec.

 

3.   Wymagania Organizatora, forma opracowania i wymogi formalne.

3.1.      Pracę konkursową należy wykonać w technice umożliwiającej reprodukcję i druk.

3.2.      Uczestnicy konkursu zobowiązani są do czytelnego przedstawienia idei projektu w formie pisemnej w języku polskim.

3.3.      Praca konkursowa powinna składać się z części opisowej i części graficznej  (plansze poglądowe)

3.4.      W części opisowej pracy należy zamieścić opis koncepcji, przedstawić merytoryczne podstawy opracowania koncepcji, w tym informacje dotyczące:

a) doprowadzenia wody i energii;

b) propozycji architektury obiektu małej gastronomii;

c) urządzeń sanitarnych parkingu z wodą bieżącą;

d) miejsc do odpoczynku z ławami, stołami z daszkiem, miejsce ogniskowe lub wiata z kominkiem z miejscem dla co najmniej dla około 50 osób;

e) propozycję oznakowania i projekty koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery itp. wraz z ich lokalizacją oraz ich formy, zieleni sezonowej itp.;

f) zaproponowania ewentualnej zmiany nawierzchni parkingu i jego organizacji (wjazd/wyjazd) z ogólnym opisem ekonomicznej wykonalności projektu.

3.5.      Forma części opisowej to maksymalnie 60 znormalizowanych stron ( czcionka Arial, wielkość 11, interlinia 1,5, wszystkie marginesy 2,5,cm) w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu w formacie A4.

3.6.      Część graficzna pracy konkursowej, ilustrująca część opisową, winna zawierać wizualizację koncepcji zagospodarowania Rejonu Osady Zwierzyniec przedstawione na planszach.

3.7.      Rozwiązanie graficzne należy przedstawić w dowolnej technice graficznej na nie więcej niż 10 płaskich, sztywnych planszach formatu A1, zorientowanych poziomo lub pionowo.

3.8.      Część opisową oraz część graficzną należy zapisać w wersji elektronicznej i dołączyć nagraną na nośniku CD do pracy konkursowej. Płytka CD winna być oznaczona symbolem identyfikacyjnym pracy. Pliki powinny być zapisane w następujących formatach:

·         rysunki w formacie pdf lub jpg (rodzielczość min. 300 dpi),

·         teksty w formacie doc,

·         plansze projektu w formacie pdf, pomniejszone do wymiarów A3.

3.9.      Organizator ogłosi jeden dzień na odbycie wizyty terenowej wszystkich uczestników konkursu, w trakcie której Organizator oprowadzi po obszarze projektu i udzieli wyjaśnień na pytania. Udział w wizualizacji terenowej dla Uczestników konkursu jest obowiązkowy.

 

4.   Nagroda.

4.1.      Nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa w wysokości 12 000 zł.

4.2.      Wygrywający otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania Parkingu Zwierzyniec.

 

5.   Kryteria oceny prac konkursowych

5.1.      Prace konkursowe zostaną ocenione przez każdego z członków Sądu Konkursowego według następujących kryteriów i punktacji:

·         wykorzystanie lokalnych tradycji budowlanych – ocena od 0 do 20 punktów;

·         prezentacja wykorzystywania obiektu przez znanych ludzi pióra – ocena od 0 do 20 punktów;

·         wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej – ocena od 0 do 20 punktów;

·         wykorzystywanie walorów przyrodniczych i historycznych obszaru – ocena od 0 do 20 punktów;

·         koszty realizacji koncepcji – ocena od 0 do 20 punktów;

5.2.      Ocenę końcową każdej z prac (maksymalnie do 100 punktów) będzie stanowiła średnia z sumy ocen wszystkich członków Sądu Konkursowego dla danej pracy konkursowej.

5.3.      Ocena końcowa pracy konkursowej będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

5.4.      Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska najwyższą ocenę końcową, tj. największą liczbę punktów (minimum 55 punktów).

5.5.      Jeżeli żadna z prac  nie uzyska minimum 55 punktów Sąd Konkursowy może wnioskować o unieważnienie konkursu.

 

6.   Prawa autorskie

6.1.      Wszyscy Uczestnicy konkursu winni posiadać prawa autorskie do prac konkursowych zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

6.2.      Autor/Autorzy zapewnią Organizatorowi prawo prezentacji pracy konkursowej w formie publikacji (m. in. w Internacie, czasopismach i publikacjach własnych Organizatora) oraz prawo wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów pracy konkursowej.

6.3.      Po rozstrzygnięciu konkursu z chwilą wypłacenia nagrody, Zamawiający staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonych prac konkursowych nazwanych w tym punkcie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworami oraz nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac.

6.4.      Z chwilą wypłacenia nagrody, Zamawiający staje się upoważniony do rozpowszechniania utworów nagrodzonych w całości lub fragmentów, a także połączenia z innymi utworami oraz udzielania licencji wedle uznania i potrzeb Zamawiającego w kraju i poza jego granicami.

6.5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo prezentacji prac konkursowych oraz publikacji wszystkich nadesłanych prac na stronie internetowej Organizatora w celu promocji konkursu, przez okres 5 lat od rozstrzygnięcia konkursu, bez odrębnego wynagrodzenia dla ich autorów.

6.6.      Nie nagrodzone prace konkursowe będą do odebrania w terminie 3 miesięcy od ogłoszeniu wyników konkursu. Po upływie 14 dni od ww. terminu prace nieodebrane przez autora/autorów mogą być przez Organizatora zniszczone.

6.7.      Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o autorze nagrodzonej pracy konkursowej.

 

7.   Inne informacje

7.1.      Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagrody oraz kwoty przeznaczonej na nagrody, a w tym do przyznania wyróżnień.

7.2.     Uczestnikom konkursu przysługuje ochrona prawna zgodnie z Działem VI Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

7.3.     Wypłata nagrody nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu w formie bezgotówkowej, przelewem na wskazane konto, w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu i nie dłuższym niż 2 miesiące od rozstrzygnięcia konkursu.

7.4.      Publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 24.10.2011 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

7.5.      W trakcie ogłoszenia wyników konkursu ujawnieni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu, którzy złożyli prace konkursowe, otrzymane oceny prac konkursowych, a także werdykt Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem, który jest werdyktem ostatecznym i nie podlega zaskarżeniu/odwołaniu.

7.6.      Organizator konkursu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu zawiadomi pisemnie Uczestników konkursu o wynikach konkursu, podając imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres i miejsce zamieszkania (siedziby) autorów nagrodzonych prac konkursowych.

7.7.      Werdykt Sądu Konkursowego zostanie też zamieszczony na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl.

 

 

III. Ustalenia organizacyjne.

 

1.   Organizacja pracy i skład Sądu Konkursowego.

1.1.      Konkurs rozstrzyga Sąd Konkursowy w następującym składzie:

·         Włodzimierz Pietroczuk – Starosta Hajnowski

·         Zdzisław Szkiruć – dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

·         Andrzej Antczak – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

·         Ireneusz Kiendyś – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Hajnówce

·         Mikołaj Nieścieruk – Przewodniczący Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

·         Anna Lebiedzińska-Łuksza – Referat Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Hajnówka

·         Walentyna Gorbacz – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce

1.2.      Funkcję Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Mikołaj Nieścieruk.

1.3.      Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego pełnić będzie Włodzimierz Pietroczuk

1.4.      Funkcję Sekretarza Konkursu pełnić będzie Urszula Janiel – inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

1.5.      Regulamin przewiduje możliwość powołania przez Sąd Konkursowy ekspertów dla oceny szczegółowej.

1.6.      Obrady Sądu Konkursowego są tajne i rozstrzygniecie konkursu zapada na posiedzeniu sądu.

1.7.      Wyniki prac Sąd Konkursowy przedstawia w formie protokołu, który podpisują wszyscy członkowie.

 

2.   Załączniki.

 

2.1. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu warunków udziału w konkursie – załącznik I lub Oświadczenie pełnomocnika reprezentującego uczestników wspólnie biorących udział w konkursie o spełnieniu warunków udziału w konkursie – załącznik IA.

2.2. Wykaz osób i podmiotów – załącznik II.

2.3. Karta Identyfikacyjna Uczestnika konkursu — Załącznik III.

2.4. Mapa Rejonu Osady Zwierzyniec (działek 578/2 i 827) stanowi załącznik IV.

2.5. Szkic sytuacyjny Osada Zwierzyniec - załącznik V.

2.6. Historia osady Zwierzyniec – załącznik VI.

2.7. Historia pomnika żubra w Zwierzyńcu – załącznik VII.

2.8. Mapa działki 578/2 Parking Zwierzyniec stanowi załącznik VIII.

2.9. Szkic sytuacyjny proponowanej ścieżki edukacyjnej „Dzieje Zwierzyńca” stanowi - załącznik IX.

2.10. Mapka z przebiegiem tras Nordic Walking – załącznik X.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Hajnowski

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-08-26

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-10-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-08-26