Zamówienie Nr 168907 - 2013 z dnia 2013-08-26 - Hajnówka: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 168907 - 2013
Data wydania 2013-08-26

Hajnówka: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim
Numer ogłoszenia: 168907 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 304236 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji: a) Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w okresie: od chwili podpisania umowy do 30.06.2014r. b) Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w okresie: od chwili podpisania umowy do 30.06.2014 r. 2.Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim poprzez kompleksowe wsparcia wybranych szkół i przedszkoli, spójne z ich potrzebami. 4.Usługa wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia. 5.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części: część III i część VI. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części, z tym, że osoba wskazana w ofercie do pełnienia funkcji SORE/koordynatora sieci może pełnić tę funkcję tylko w jednej części. 6.Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) jest zewnętrznym specjalistą, który pracuje na rzecz 6 szkół/przedszkoli w ramach realizowanego w powiecie projektu. Szacunkowa ilość godzin: średnio 43 godziny miesięcznie. Głównym zadaniem SORE jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia (przygotowanej w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół). Szkolny organizator rozwoju edukacji wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji rocznego planu wspomagania. SORE odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera. Obowiązki SORE: 1) wsparcie szkoły, poprzez współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną, w przygotowaniu modyfikacji rocznego planu wspomagania (jeśli zaistnieje taka potrzeba), na rok szkolny 2013/2014, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły, 2) wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą), 3) wnioskowanie o pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba), 4) organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą, 5) pomoc we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji indywidualnych/spotkań coachingowych, minimum 10 h w każdej szkole/przedszkolu), 6) monitorowanie obecności uczestników różnych form wsparcia, nadzór nad dokumentacją udziału uczestników w procesie doskonalenia, 7) dokumentowanie podejmowanych działań, 8) przeprowadzenie wśród nauczycieli/dyrektorów ankiet z przebiegu wspomagania, 9) przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji Rocznego Planu Wspomagania, 10) przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej, wypracowanie rekomendacji, 11) ścisła współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorem merytorycznym i zespołem projektowym, 12) promocja działań SORE, 13) zatwierdzanie dokumentacji merytorycznej z koordynatorem merytorycznym, 14) prowadzenie ewidencji godzin i zadań pracy. 7. Koordynator sieci współpracy i samokształcenia będzie zaangażowany w kierowanie siecią współpracy i samokształcenia w Sieci dyrektorów. Szacunkowa liczba godzin koordynatora sieci: średnio 25 godzin miesięcznie. W ramach sieci współpracować ze sobą będzie około 20 dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli. Członkowie sieci będą spotykać się minimum 3 razy w roku szkolnym 2013/2014. Między spotkaniami dyrektorzy będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Koordynator przygotuje sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy w ramach sieci, zawierającego relację z przebiegu spotkań oraz wypracowanych rezultatów i zamieści je na platformie internetowej. Współpraca będzie odbywać się również za pomocą forów wymiany doświadczeń, których moderatorem będzie koordynator. Zadania koordynatora sieci: 1) przygotowanie planu działania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, harmonogramu pracy sieci; 2) organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci; 3) wnioskowanie o pozyskanie ekspertów zewnętrznych - specjalistów w zakresie tematu pracy sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba); 4) bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz wymiany doświadczeń dla uczestników (praca na platformie internetowej); 5) zamieszczanie na platformie internetowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci (publikacje, upowszechnianie dobrych praktyk, scenariusze lekcji itp.) 6) sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci; 7) promocja działań sieci; 8) prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z siecią; 9) ścisła współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorem merytorycznym i zespołem projektowym; 10) zatwierdzanie dokumentacji merytorycznej z koordynatorem merytorycznym, 11) prowadzenie ewidencji godzin i zadań pracy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: SORE III - Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Lucyna Wojciuk, ul. Michała Ogińskiego 8, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1720,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1850,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3090,41

  • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Koordynator sieci I - Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia Sieć dyrektorów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Alicja Kruczkowska, ul. Czerwonego Kapturka 1, 15-156 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1100,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1100,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Gorbacz Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-08-26

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-08-26

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-08-26