Zamówienie

Tytuł Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.7.2011 z dnia 2011.04.27 - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych.
Numer ZDP.DT.272.2.7.2011
Data wydania 2011-04-27
Hajnówka: Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych
Numer ogłoszenia: 128210 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia podzielono na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 - Dostawa prefabrykatów betonowych na remont chodnika we wsi Stawiszcze, gmina Czeremcha ( droga powiatowa Nr 1779 B ) - dostawa Stawiszcze , gmina Czeremcha Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w asortymencie: 1.Płytka chodnikowa 35x35x5 koloru szarego szt-8923 2.Betonowa kostka brukowa cegła typu POLBRUK grub. 8cm koloru szarego m2 1071 3.Betonowe obrzeża chodnikowe 6x20x100 koloru szarego szt.-1080 Zadanie 2 - Dostawa prefabrykatów betonowych na remont chodnika na ul. Fabrycznej w Czeremsze ( droga powiatowa Nr 1769 B ) - dostawa Czeremcha ul. Fabryczna Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w asortymencie: 1. Krawężnik drogowy betonowy 15x30 x100 koloru szarego szt.-223 2.Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22 x100 koloru szarego szt.-35 3.Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - prawy szt.- 6 4.Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - lewy szt.- 6 5.Betonowa kostka brukowa cegła typu POLBRUK grubości 6 cm koloru szarego m2-370 6.Betonowa kostka brukowa cegła typu POLBRUK grubości 8 cm koloru czerwonego m2-97 7.Betonowe obrzeża chodnikowe 6x20x100 koloru szarego szt.-284 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: 1. Podane wyżej materiały muszą odpowiadać normom: PN-EN 1338:2005 - kostka brukowa o grubości od 6 do 10 cm; PN-EN 1340:2004 - krawężniki, obrzeża, PN-EN 1339:2005 - płytki chodnikowe. 2. Towar (gatunek I) dostarczony może być tylko z certyfikatem jakości lub deklaracją zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, wystawioną przez producenta. 3. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. 4. Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały transportem Wykonawcy, koszt transportu wliczony będzie w cenę materiału, sukcesywnie po złożeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania, nie później niż w ciągu 2 dni od daty zamówienia. 5. Dostawa prefabrykatów betonowych odbywać się będzie samochodem samowyładowczym z urządzeniem HDS na ww. drogo powiatowe. 6. Zamawiający zastrzega +/- 20% odstępstwa od podanych ilości zamówienia ze względu na rzeczywiste potrzeby, które mogą się ujawnić w toku realizacji zamówienia. 7. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 8.00 - 14.00 w dni robocze, odbiór prefabrykatów betonowych w innych godzinach niż 8.00 - 14.00 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawach ( w zakresie ilości i jakości towaru ) Zamawiający będzie miał prawo odmówić przyjęcia towaru. 9. Wykonawca udzieli na dostarczone materiały gwarancji na okres minimum 36 miesięcy. Reklamacje będą załatwiane w terminie max. 14 dni 10. Wykonawca po zakończeniu robót odbierze palety transportowe z ulicy we wsi Stawiszcze, gmina Czeremcha ( droga powiatowa 1779 B ) oraz z ulicy Fabrycznej w Czeremsze ( droga powiatowa Nr 1769 B ) własnym transportem i na koszt własny. O terminie zakończenia robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie. Zamawiający gwarantuje całkowity zwrot palet transportowych nie później niż do dnia 30.11.2011 r..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6, 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych Krystyna Miszczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-05-26

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-05-26

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-05-26