Zamówienie Nr 149290 – 2014 z dnia 2014-05-27 - Zawiadomienie i wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy Postępowanie o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.4.2014 z dnia 2014-05-05 na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1769B w Czeremsze” Nr ogłoszenia o zamówieniu: 149290 – 2014 z dnia zamieszczenia: 05.05.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł Zawiadomienie i wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy Postępowanie o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.4.2014 z dnia 2014-05-05 na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1769B w Czeremsze” Nr ogłoszenia o zamówieniu: 149290 – 2014 z dnia zamieszczenia: 05.05.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu
Numer 149290 – 2014
Data wydania 2014-05-27

Postępowanie o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.4.2014 z dnia 2014-05-05 na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1769B w Czeremsze” Nr ogłoszenia o zamówieniu: 149290 – 2014 z dnia zamieszczenia: 05.05.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

Hajnówka, dnia 27.05.2014 r.

DT.3411.4.2014

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1769B w Czeremsze” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

Cena oferty wynosi: 408 023,55 zł. brutto

Złożona oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Otrzymana ilość punktów

 

1

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

 

408 023,55

 

100,00

 

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17 – 100 Bielsk Podlaski

 

443 502,18

 

92,00

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy i nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia faksem o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca winien potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia.

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-05-27

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-05-27

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-05-27