Zamówienie Nr DT.613.2.7.2012 z dnia 2012-06-27 - Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew oraz Narewka.

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew oraz Narewka.
Numer DT.613.2.7.2012
Data wydania 2012-06-27

Hajnówka, dnia 27.06.2012 r.

DT.613.2.7.2012

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (0-85) 683-20-01, (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew oraz Narewka.

Sprzedaż „drzew na pniu” została podzielona na trzy zadania, które dotyczą wycięcia wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych gminach.

Zadanie nr 1 - obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Czyże, w ilości 80 sztuk o łącznej masie 379,58, m3 za cenę 28447,27 zł netto.

Zadanie nr 2 - obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gmin Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka oraz Kleszczele w ilości 75 sztuk o łącznej masie 189,10 m3 za cenę 14162,07 zł netto.

Zadanie nr 3 - obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Narew oraz Narewka, w ilości 88 sztuk o łącznej masie 155,71 m3 za cenę 11655,10 zł netto.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z szacunkowa ich wartością określa załącznik nr 1, nr 2, nr 3, do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki oraz terminy wycinki z podziałem na gminy zostały określone w Załączniku nr 6, 7, 8.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 – 2844,73 zł, zadanie nr 2 – 1416,21 zł, zadanie nr 3 – 1165,51 zł, w terminie do dnia 06.07.2012 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. do dnia 06.07.2012 r. do godz. 1500 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum 1000,00 zł lub jego wielokrotność. Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone  w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych  w Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 1. Termin przeprowadzenia aukcji: 09.07.2012 r. godz.  1000. Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można odebrać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 21 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, oraz podpisanie protokołu przekazania terenu pasa drogowego. Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które stanowią jego integralną część.

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Wykaz drzew, zadanie nr 1,

2. Załącznik nr 2 - Wykaz drzew, zadanie nr 2,

3. Załącznik nr 3 - Wykaz drzew, zadanie nr 3,

4. Załącznik nr 4 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

5. Załącznik nr 5 – Regulamin aukcji na sprzedaż drzew,

6. Załącznik nr 6 – Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1,

7. Załącznik nr 7 – Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 2,

8. Załącznik nr 8 – Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 3,

9. Załącznik nr 9 – Wzór umowy.

Sporządził:
REFERENT
d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego
utrzymania zadrzewienia
uzgadniania dokumentacji
Paweł Grygoruk

Zatwierdził:
Z up. ZARZĄDU POWIATU
inż. Krystyna Miszczuk
KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG
POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-06-27

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-06-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-06-27