Zamówienie Nr ZDP.DT-343/7/07 z dnia 2007-07-27 - Dostawę betonowych prefabrykatów drogowych II na remont chodnika

Tytuł Dostawę betonowych prefabrykatów drogowych II na remont chodnika we wsi Lewkowo Stare
Numer ZDP.DT-343/7/07
Data wydania 2007-07-27

Numer sprawy: ZDP.DT-343 /7/07

 

Rodzaj zamówienia: dostawy 1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka

 

tel. : (0-85) 683-20-01, fax : (0-85) 683-27-51

 

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 211.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.powiat.hajnowka.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 

a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 28.81.31.00-5 - materiały chodnikowe
b) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę betonowych prefabrykatów drogowych II” na remont chodnika we wsi Lewkowo Stare (dr. pow. Nr 1635B) w asortymencie:

Lp

Rodzaj dostawy

Jedn. miary

Ilość

1.

Obrzeże betonowe 6 x 20 x 100 koloru szarego

szt.

500

2.

Kostka brukowa betonowa POLBRUK grubości 6 cm typu cegła koloru szarego

m2

930

3.

Krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 x 100 koloru szarego

szt.

120

4.

Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 koloru szarego

szt.

25

5.

Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - prawy

szt.

5

6.

Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - lewy

szt.

5

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 1. Informacje o możliwości składania oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

    1. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

    2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

    3. udziela na dostarczone materiały gwarancji na okres minimum 36 miesięcy

 2. Informacje na temat wadium. Nie jest wymagane.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Cena – 100%

 1. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 8 sierpnia 2007 roku o godz. 9.55

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 sierpnia 2007 roku o godz. 10.00

 1. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Nie dotyczy.

 1. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. Nie dotyczy.

 1. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Nie przewiduje się.Hajnówka, dn. 27-07-2007 r.

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

Tadeusz Stankiewicz


 

Hajnówka, dn. 13-08-2007 r.

ZDP.DT–343/7/07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt. „Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych II” jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Nr 2 firmy:

ABW „ Superbruk” Sp. z o.o.

Hryniewicze gm. Juchnowiec

15-001 Białystok skr poczt 383

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „ cena 100 %” otrzymała największą liczbą punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ ( 100 pkt. ).

Kolejna oferty, złożone na przetarg otrzymały ilości punktów:

Oferta Nr 1 - 91,82 pkt.

„ Pater Firma” A.E. Daniluk

ul. Fabryczna 10 Siemiatycze Stacja

17-300 Siemiatycze

Z postępowania nie została odrzucono żadna oferta a także nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Tadeusz Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka tel.:(0-85)683-20-01, fax:(0-85)683-27-51 e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2007-07-27

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2007-10-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2007-10-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2007-10-01