Zamówienia Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011.04.27 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze, Gmina Czeremcha"- modyfikacja treći SIWZ wraz z odpowiadziami na pytania.

Tytuł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze, Gmina Czeremcha"- modyfikacja treći SIWZ wraz z odpowiedziami na pytania.
Numer ZDP.DT.272.9.2011
Data wydania 2011-09-27

Hajnówka 2011-09-28

Dotyczy: Zamówienia Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011.04.27 - Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1779 B we wsi Stawiszcze, Gmina Czeremcha.

 

Zarząd dróg Powiatowych w Hajnówce, zawiadami, że w ww. postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. W związku z powyższym poniżej: 1. udziela się odpowiedzi na zadane pytania, 2. zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.

z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

modyfikuje się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie podanym poniżej.

 

Pytania.

Pytanie 1

W SIWZ pkt. 6.1. ppkt 3) Zamawiający zapisał, że Wykonawca ma się wykazać

posiadaniem sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, wymieniając przy tym

,,koparki, zagęszczarki, urządzenie odwadniające wykopy”. W związku z tym, że na

przedmiotowym zadaniu nie ma robót ziemnych zwracamy się z prośbą o wykreślenie

powyższego zapisu z SIWZ i pozostawienie tylko sprzętu rzeczywiście niezbędnego do

wykonania robót czyli: samochodu samowyładowczego, urządzenia do wytwarzania

masy asfaltowej, urządzenia do układania masy asfaltowej, walca.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga, aby do druku ,,Potencjał kadrowy” dołączyć kserokopię uprawnień oraz

zaświadczeń o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

zaproponowanego kierownictwa robót. Zgodnie z art. 25 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. § 1.1. ppkt. 7 ) Zamawiający może żądać jedynie

oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. Prosimy o dołączenie druku

oświadczenia o uprawnieniach oraz wykreślenie ww. zapisu z załącznika nr 4 i SIWZ.

Pytanie 3

Zał. Nr 9 ,, Wykaz podwykonawców” – zgodnie z ustawą PZP, Art. 36 pkt. 4 Zamawiający może żądać jedynie wskazania części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a nie może żądać podania nazw firm. W związku z tym wnosimy o modyfikację ww. załącznika.

Pytanie 4

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót, ponieważ plik zamieszczony na stronie pod nazwą

,, przedmiar” zawiera SIWZ.

Pytanie 5

W pkt. 6.1 ppkt 2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia, natomiast w pkt. 7.1 ppkt 6) – o wartości co najmniej 100 tys. zł Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Pytanie 6

W pkt. 6.1 ppkt 4) Zamawiający żąda wykazaniem się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 900 tys. zł, natomiast w pkt. 7.1 ppkt 11) – w wys. 100 tys. zł. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Pytanie 7

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje dotyczące obsługi inwentaryzacji geodezyjnej.

Pytanie 8

Czy w zakresie ww. zadania jest wykonywanie zjazdów? Jeżeli tak, to o jakiej nawierzchni.

Prosimy o ewentualną korektę kosztorysu.

Pytanie 9

Prosimy o zamieszczenie brakującego arkusza 3 planu sytuacyjnego – zamieszczono plan do

km 0+440.

Pytanie 10

Prosimy o informację, jaka jest istniejąca nawierzchnia na przebudowanym odcinku. Na profilu wpisano nawierzchnię brukowcową, natomiast w kosztorysie w poz. 2.1.2 wpisano ,, Skropienie istniejącej warstwy wiążącej”.

Pytanie 11

Według kosztorysu należy wykonać warstwę ścieralną AC11S 70/100. Czy Zamawiający

dopuszcza zastosowanie do wykonania warstwy ścieralnej asfaltu D 50/70, jak zostało to zapisane

w SST D-05.03.05a Tablica 2 „Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego”?

 

Odpowiedzi.

 

Ad. pyt. 1, pyt. 2, pyt. 3, pyt. 5, pyt. 6.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.

z 2010 r. Nr 113 poz 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce modyfikuje

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

  1. Ad pyt. 1

Zmienia się treść pkt.6.1 ppkt 3 SIWZ, – w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Nowe brzmienie odnośnika pierwszego:

- Wykonawca wykaże , że posiada lub ma zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem) do sprawnego sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią. Wymagane jest posiadanie m.in. następującego sprzętu: samochodu samowyładowczego, urządzenia do wytwarzania masy asfaltowej, urządzenia do układania masy asfaltowe, walca.

2) Ad. pyt. 2 .

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do SIWZ. Nowy załącznik Nr 4 w załączeniu.

  1. Ad. pyt. 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do SIWZ. Nowy załącznik Nr 9 w załączeniu.

  1. Ad. pyt. 5

Zmienia się treść pkt. 6.1 ppkt. 2 .

Nowe brzmienie pkt. 6. ppkt.2

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie minimum 2 roboty dotyczące budowy lub przebudowy dróg o wartości każdej nie mniejszej niż 100 tys. zł.”

5) Ad. pyt.6

Zmienia się treść pkt. 6.1 ppkt. 4 .

Nowe brzmienie pkt. 6. ppkt. 4

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 tys. zł.”.

Ad. pyt.4

Zamieszcza się przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ - w załączeniu.

Ad. pyt. 7

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt.4 ppkt. 4.5 p) „ Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w

zakresie objętym proponowana ceną ofertową „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę

geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą” oraz „Cena oferty jest ceną ryczałtową,

a przedmiary i kosztorys ofertowy jest poglądowy.

Ww. sprawę rozstrzyga również zapis w SST DM – 00.00.00 Wymagania ogólne w pkt. 8 ppkt. 8.4. oraz pkt. 9 ppkt. 9.2.

Ad. pyt. 8

Zakres zadania inwestycyjnego nie przewiduje wykonania zjazdów.

Ad. pyt.9

Zamieszcza się brakujący arkusz Nr 3 planu sytuacyjnego - w załączeniu.

Ad. pyt. 10

Inwestycja jest kontynuacją zadania. Na odcinku objętym przetargiem obecnie jest warstwa wiążąca.

Ad. pyt. 11

Zamawiający nie dopuszcza zmiany asfaltu warstwy ścieralnej na D 50/70.

 

 

Załączniki:

  1. Załącznik Nr 3

  2. Załącznik Nr 4

  3. Załącznik Nr 9

Zatwierdzam:

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

p.o. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

 

Hajnówka, dnia 2011-09-28

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-09-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-09-29