Zamówienie Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011-09-27 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Numer ZDP.DT.272.9.2011
Data wydania 2011-09-27
Zamówienie Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011.09.27 -  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze, Gmina Czeremcha.

Hajnówka, dn.2011.10.11 r.
ZDP.DT. 272.9.2011

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze, Gmina Czeremcha. wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez:


Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
„MAKSBUD” Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski,
 ul. Mickiewicza 183

Cena oferty wynosi 164 125,32 zł. brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.   
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.
W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 
Ponadto w prowadzonym postępowaniu wpłynęły  ważne oferty:


1. Oferta Nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
15-680 Białystok
ul. Produkcyjna 102
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 88,08 pkt.


2.  Oferta Nr 2 złożona przez:
     STRABAG Sp. z o.o.
     05-800 Pruszków
     ul. Parzniewska 10
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 43,30 pkt.

        Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem.
         Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .
                                                                                                                                      Z up. ZARZĄDU POWIATU
                                                                                                                                        inż. Krystyna Miszczuk
                                                                                                                              p.o.  KIEROWNIKA ZARZĄDU DRÓG
                                                                                                                                   POWIATOWYCH W HAJNÓWCE  

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-10-11

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-10-11

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-10-11