Zawiadomienie Nr ZDP.DT343-8/09 z dnia 2009-10-27 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer ZDP.DT343-8/09
Data wydania 2009-10-27

Hajnówka, dnia 2009-10-27

 

 ZDP.DT343-8/09 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z póź. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, uprzejmie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonym pn. „Zimowe utrzymanie Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010- II” wybrano następujące oferty:

Zadanie 1 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

jednostkowa brutto

Otrzymana ilość pkt

 

 

 

 

 

 

 

2

Urząd Gminy Czeremcha

17-240 Czeremcha

Ul. Dubois 14

Ciągnik URSUS C-360 z piaskarką -171,20 zł/h

Ciągnik URSUS C-360 z pługiem - 85,32 zł/h

Ciągnik Białoruś z pługiem - 96,65 zł/h

Koparko – ładowarka - 115,75 zł/h

Sam. ciężarowy STAR - 96,34 zł/h

300,00

300.00

300,00

300,00

300,00

Zadanie 2 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

jednostkowa brutto

Otrzymana

ilość pkt

 

 

 

 

 

1

Urząd Gminy Białowieża

17-230 Białowieża

Ul. Sportowa 1

Ciągnik z piaskarką -117,70 zł/h

Ciągnik MTZ 80 60 z pługiem - 117,70 zł/h

Ciągnik PRONAR 82 A - 117,70 zł/h

Ładowarka o poj. 0,7 - 117,70 zł/h

300,00

300,00

300,00

300,00

Zadanie 3 Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

jednostkowa brutto

Otrzymana ilość pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Stolarstwo i Tartacznictwo

Jarosław Simoniuk

17-200 Hajnówka

Orzeszkowo 144

Ciągnik URSUS C-360 z pługiem - 107,00 zł/h

 

300,00

4

Usługi Transportowe – Krajowe

Paweł Danielewski

17-200 Hajnówka

Ul Siewna 24

Równiarka MG 14 - 158,36 zł/h

Ciągnik Zetor -140 - 128,40zł/h

Ładowarka dużej pojemności - 158,36 zł/h

261,00

250,03

300,00

 

5

PHU Wiera Kiryluk

17-210 Narew

Ul. Bielska 47

Równiarka drogowa - 136,96 zł/h

Ciągnik Zetor - 117,70 zł/h

Spycharka CAT - 139,10 zł/h

300,00

273,73

300,00

6

Usługi Transportowe i Drogowe

Roman Kalinowski

17-200 Hajnówka ul. Kacza 7

Ciągnik DEERE - 117,70 zł/h

Ciągnik DEKTZ - 128,40 zł/h

Sam. Ciężarowy - 160,50 zł/h

272,73

250,02

300,00

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Ww. oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierały najniższą cenę jednostkową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiły najkorzystniejszy bilans cenowy.

 

W prowadzonym postępowaniu nie zostanie podpisana umowa z firmą Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski, 17-200 Hajnówka ul. Kacza 7 w zakresie zaoferowanego ciągnika MASSEY FERGOSON. Zgodnie z zapotrzebowaniem, Zamawiający na realizację zadania Nr 3 „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego” określił zapotrzebowanie na ciągniki rolnicze w ilości 5 szt.

W zakresie tego ciągnika oferent otrzymał najmniejszą ilość punktów tj. ogółem 200,01 pkt.

W związku z tym, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono oferty na 6 ciągników, Zamawiający zgodnie z opisanym przedmiotem zamówienia, podpisze umowy na zaoferowane ciągniki rolnicze, które otrzymały największą ilość punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej.

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Wybrani Wykonawcy proszeni są o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Tadeusz Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-10-27

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-10-27

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-10-27