Zamówienie Nr ZDP.DT.272.10.2011 z dnia 2011-10-27 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze, Gmina Czeremcha.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tytuł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze, Gmina Czeremcha.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Numer ZDP.DT.272.10.2011
Data wydania 2011-10-27

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.10.2011 z dnia 2011.04.27 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszcze, Gmina Czeremcha.

Hajnówka, dn.2011.10.27 r.

ZDP.DT. 272.10.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY       Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.:” Odbudowę nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze”. wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

MAKSBUD” Spółka z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski,

ul. Mickiewicza 183

 

Cena oferty wynosi 81 095,50 zł. brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za korzystną na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ,

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-10-28

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-10-28

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-10-28