Zamówienie Nr 105864 - 2014 z dnia 2014-03-28 - Zakup i dostawa publikacji dla szkół na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim

Tytuł Zakup i dostawa publikacji dla szkół na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim
Numer 105864 - 2014
Data wydania 2014-03-28

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 23377-2014 z dnia 2014-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa publikacji dla szkół na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2....
Termin składania ofert: 2014-02-14

 

Hajnówka: Zakup i dostawa publikacji dla szkół na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim
Numer ogłoszenia: 105864 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23377 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa publikacji dla szkół na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa publikacji dla szkół na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 395 sztuk publikacji dla 28 szkół/przedszkoli uczestniczących w projekcie. 3. Zamawiający wymaga, aby każda publikacja była oznakowana na okładce za pomocą naklejki formatu prostokąta o wymiarach max: 7-8 cm x 4-5 cm, zawierającej: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (forma podstawowa), znak Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz napis Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Publikacje powinny być zapakowane w paczki o wadze do 15 kg i dostarczone pod adres wskazany w umowie. 5. Rodzaj i ilość publikacji zawarta jest w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz Gawin Widłak s. j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12353,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 11191,97

  • Oferta z najniższą ceną: 9970,25 / Oferta z najwyższą ceną: 13646,71

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-28

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-28

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-28