Zamówienie Nr ZDP.DT.3431-2/10 z dnia 2010-04-28 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w Dostawie grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w Dostawie grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25
Numer ZDP.DT.3431-2/10
Data wydania 2010-04-28

Hajnówka, dn.2010-04-28 r.

ZDP.DT.3431-2/10

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

        Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 ”.

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

GRANKRUSZ” Sp. z o.o.

22-100 Chełm

ul. Stephensona 5A

Cena oferty wynosi 454 435,36 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała maksymalną ilość punktów.

Wybrany Wykonawca zostanie proszony o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena” .

Nr.

Nazwa

Adres wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

oferty

wykonawcy

 

punktów od każdego członka komisji

 

1

 

DAMO Sp. z o. o

 

99-400 Łowicz

ul. Małszyce 2d/2e

 

76,45

2

 

GRANKRUSZ” Sp. z o.o

 

22-100 Chełm

ul. Stephensona 5A

 

100,00

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje , że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

p.o. Kierownika

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-04-29

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-04-29

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-04-29